Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden, fase 2
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Totalentreprisekostnad Skanska Norge AS: 380 mnok.
Etablering av mallomlagringsanlegg for karbonlagring på Ljøsøy i Naturgassparken i Øygarden, fase 1
Fase 1: Designkapasitet for mottak av 1,5 milj tonn CO2 pr år. Grunneier CCB Kollsnes AS. Detaljreguleringsplanen gjeld for både Øygarden- og Fedje kommunar. Gnr. 41 bnr. 180, 190, 195 og 194 m. fl. Totalentreprisekostnad Skanska Norge AS: 380 mnok.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av hytter, naust, småbåtshavn og lager mm i Fjell
71 stk hytter, småbåthamn og bøyehamn med til sammen 106 båtplasser, 15 naust, fritids- og turistformål med utleie og ulike servicetilbod, næringsvirksomhet med kafé, marina, kajakk- og kanoutleie, vinterlagring av båtar, drivstoffutsalg m.m.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av boligfelt i Straume sentrum
Nytt boligfelt 1,5 km sør for Straume sentrum.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på grensen mellom Våge og Anglevik i Øygarden
17 daa. Totalt 29 enheter, 15 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av kjøpesenter, boliger, kontor, dagligvarebutikk mm i Straume
Detaljregulering for Skogsskiftet sentrum GBNR 150/10, 28, 40 m.fl. - Skog. Gardsnamn/adresse Skogsskiftet, Skoge, Skogsvåg, Hammersland, Trengereid. Den nye planen sitt hovedformål: Sentrum med forretning, kontor, off/privat tenesteyting, bustader og kollektivterminal. Fylkesvegen med kryss. Møteplassar og gatestruktur.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Hammarsland
Infrastruktur for 100 boenheter totalt.
Rehabilitering av bru på fylkesveg 5222 i Øygarden
Det er i hovedsak overbygning og spesielt kjørebanen som skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter blant annet: - Oppmåling/materialundersøkelser - Mekaniske reparasjoner - Etablering av katodisk beskyttelse i kjørebanen - Legging av asfaltslitelag - Rehabilitering av brufuge Det skal etableres katodisk beskyttelse på sidespenn, og hengespenn der det eksisterende anlegget i overkant dekke må skiftes ut.
Riving av industri, lager, kontor mm i Knarrevik
Det er planlagt å rive bygningsgruppe A, bygg B, bygg C, bygningsgruppe D, bygningsgruppe E og bygg F, Dette er to større bygg, ein verkstad (steinhuset), ein garasje, eit lager, ein fritidsbustad og fleire mindre bygg/skur. 2 bygg har godkjent rivingssøknad.
Oppgradering av overvatn, VA og gangvei m.m. i Øygarden kommune
Oppgradering av overvatn, VA, ny gangveg og opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule. Anskaffinga omfattar eit bredt omfang for oppgradering av infrastruktur og delast i fire hovudfasar. Fase 1: Maimyra-Nygårdsvegen: Oppgradering av overvatn og spillvatn frå utbyggingsfelt på Maimyra med tilkopling til kommunalt anlegg langs fylkesveg på Brattholmen. Fase 2: Nygårdsvegen/Brattholmen skole-Brattholmen kai: Oppgradering av overvatn i ny grøft frå Nygårdsvegen, langs fylkesveg til Brattholmen kai. Over grøft lagast det til ny gangveg langs skuleplassen. Opsjonar for denne fasen er: 1. å legga ny vatn og spillvatn leding i ny grøft, 2. laga gangveg på topp av grøft frå skuleplass til kai. Fase 3: Nygårdsvegen: Ny gangveg langs skuleplass i Nygårdsvegen med nødvendig handtering av overvatn. Opsjon på ny vassleidning og spillvatn i tilknyting til gangveg. Fase 4: Brattholmen skole: Opparbeiding av skuleplassen på Brattholmen skule med handtering av overvatn, grunnarbeid på eksisterande grusplass og ny utforming.
Etablering av brakke/modulbygg ved skole i Øygarden kommune
Etablering av brakker inntil ca. 400 m2. Dei midlertidige areala skal innehalde undervisningsareal og spesialrom, med tilhøyrande fasilitetar.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde på Toftøy i Øygarden
Gnr/bnr: 34/59, 34/11, 34/11, 35/277,35/9 m.fl.
Elektrifisering av fiskeoppdrettsanlegg i Øygarden kommune
Lerøy Vest AS (Lerøy) ønskjer å elektrifisere fiskeoppdrettsanlegget Kelvesteinen i Øygarden kommune. Dei søkjer difor om anleggskonsesjon for å byggje ein 2,1 km lang 22 kV sjøkabel til anlegget deira. Sjøkabelen vil gå frå ein nettstasjon i Buvika til oppdrettsanlegget, sjå kartet under. Lerøy søkjer òg om konsesjon for ein transformator i anlegget med yting 0,5 MVA og omsetnad 22/0,4 kV.
Oppgradering av Ulvøyna bru i Øygarden kommune
Synkehull i fylling. Nytt og oppgradert slitelag i form av asfalt med membran. Nytt brurekkverk og tilstøtande vegrekkverk oppgradert til dagens krav.
Oppgradering av Rotevågsund bru i Øygarden kommune
Utviding av asfaltert overflate med membran for å betre trafikktryggleiken. Nytt brurekkverk og tilstøtande vegrekkverk oppgradert til dagens krav. Betre overdekning over armering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.