Alle aktuelle byggeprosjekter i Øygarden

Nybygg av næringspark i Tellnes
Planområdet ligg i Tellnes ca. 4,0 km sør for tettstaden Fjell, og har ei storleik på om lag 152,8 daa. Føremålet er å legge til rette for fleire næringsbygg med både forretning/kontor/industri og kombinerte byggje- og anleggsføremål. Det er også ønske om at eit mindre området innanfor planområdet kan brukast til detaljhandel.
Nybygg av jordkabel fra Solsvik til Nordre Blomøy i Øygarden kommune
420 kV jordkabel mellom Solsvik og Nordre Blomøy Øygarden kommune. Iljin Electric er kontrahert for prosjektering, produksjon og installasjon av jordkabel, Det er LOS Cable Solutions med hovudkontor i Bømlo som skal utføra installasjonsarbeidet, som underleverandør til det sør-koreanske selskapet Iljin Electric. Delt utførendeentreprise.
Nybygg av boligområde i Skoge, Øygarden kommune
Gnr/bnr 150/2014 mfl. Del av tidligere reguleringsplanendring for Sauafjellet gnr/bnr 50/2014 mfl. Føremålet er å legge til rette for bustader, hovudsakleg i form av blokker. På det resterande arealet er det tenkt konsentrert bustad. Blokker i felt B2 og B4.
Nybygg av industri, lager og kontor m.m. i Knarrevik
Oppdelt på 5 ulike byggetrinn som utføres av kontrahert totalentreprenør, Stoltz entreprenør.
Nybygg av boliger i Straume
Gnr/Bnr: 35/534 og 637 m.fl.
Nybygg av boliger i Straume
Videre utbygging av Strømme Gård. Infrastruktur er ferdig. B18 og B19: Konsentrert boligbygging, 59 boliger fordelt på 41 rekkehus, 6 tommansboliger og 12 firemannsboliger. 2-3 etasjer. Boligene er mellom 55 m2- 140 m2. Gnr. 21, Bnr. 3 m.fl
Ombygg-og alternativt riving-og nybygg av leiligheter i Fjell
Gnr/bnr: 40/7, 37 mfl. 20-30 stk leiligheter. Riving av sykehjem, nybygg av leiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på grensen mellom Våge og Anglevik i Øygarden
17 daa. Totalt 29 enheter, 15 leiligheter og 14 rekkehus.
Nybygg av boliger i Straume
Videre utbygging av Strømme Gård. Infrastruktur ferdig. B13: 7 enheter i et rekkehus, 3 etasjer. B14: 8 enheter i 1 tomannsbolig og rekkehus med 6 enheter. Gnr. 21, Bnr. 3 m.fl.
Nybygg av busteder og felles uteområder i Øygarden kommune
Planområdet er ca. 15 daa. GNR/BNR: 133/10 mfl.
Etablering av brakke/modulbygg ved skole i Øygarden kommune
Etablering av brakker inntil ca. 400 m2. Dei midlertidige areala skal innehalde undervisningsareal og spesialrom, med tilhøyrande fasilitetar.
Etablering av massemottak i Øygarden
Føremålet til planen er å legge til rette for nytt areal for utviding av mottaket, med mål om tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift ved sluttføring. Dette inneber ferdiggjering av dei areala som er nytta til massemottak i dag, samt regulere nytt areal for utviding av mottaket. Det nye arealet utgjer om lag 150 000 kubikkmeter,
Oppgradering av uteområde ved skule på Straume
Det er behov for fleire aktivitetar og generelt oppgradering av uteareala.
Etablering av infrastruktur for boliger på Fjell
Infrastruktur for ca 49 enheter.
Rehabilitering av kai i Øygarden
Rehabilitering av fenderer, høgare kantlist, nye fester og fundament.
Utskifting av tak ved ingangsparti ved gymsal i Ågotnes
Bytte skada tak ved inngangsparti gymsal.
Oppgradering av Selstø kai i Øygarden kommune
Etablering av kantlist, fenderverk og redningsstige.
Rehabilitering av Steinsland kai i Øygarden kommune
Etablering av redningsbøye, redningsstige og andre skader som reduserer trafikktryggleiken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.