Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A. Parkgata 8-12. Gnr/bnr: 67/1500, 67/1501, 67/1078 og 67/700.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Rehabilitering av svømmehall i Gjøvik
Gjøvik svømmehall er lokalisert i fjell, sammen med Gjøvik Olympiske Fjellhall. Det nye svømmeanlegget skal ha et 25-meters treningsbasseng og et opplæringsbasseng i stål, samt et garderobeanlegg med damegarderobe, herrgarderobe, HC- garderober og ansattgarderober i tillegg til badstue, vaktrom, renholdssentral, lager og tekniske rom m.m. Det kreves mer eller mindre en nedstripping av hele anlegget, for og så bygge det opp igjen, hvor blant annet promenadedekket rundt 25-meters basseng skal byttes.
Nybygg av studenthybler og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik, trinn 1
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. Det er vurdert å bygge fellesrom mellom blokkene, og eventuelt kontor/næringslokaler i form av legekontor/psykolog i første og muligens i andre. Delfelt BB2
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
Innlandet fylkeskommune gjennomfører prosjektet i samarbeid med Gjøvik kommune og Elvia. Innlandet fylkeskommune vil være formell byggherre. Kostnad: 40,0 mill. kr. Fylkeskommunens andel av totalkostnad på 71,6 mill. kr
Nybygg av eneboliger på Bybrua
Tomtene varierer i størrelse fra 620 til 1062 kvadratmeter og koster fra 520.000-900.000 kr. Totalt 25 stk tomter, 7 av tomtene er solgt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 18 boenheter. 5,7 daa tomt.
Ombygging til næring og studentboliger mm på Hunndalen i Gjøvik
Gnr/bnr: 69/865, 69/175, 69/845 og 69/820 mfl. Endre bruken av 2. og 3. etasje fra næring til kombinert næring, offentlig eller privat tjenesteyting, samt studentboliger. Det planlegges å legge til rette for inntil 20 studenthybler innenfor dagens bygningsvolum. Tilbygg av lager.
Riving og nybygg av omsorgssenter i Hunndalen
Omsorgsboliger for 6 personer. Uavhengig kontroll av brannkonsept: Rambøll Norge AS.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 4 boenheter. 1,8 daa tomt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 4 boenheter. 1,3 daa tomt.
Nybygg av høydebasseng i Gjøvik
Høydebassenget består av to sirkulære basseng på 800 m³ hver, med et ventilkammer mellom. Taket skal ha tilgang for publikum via en gangpassasje fra Øverbyvegen.
Riving av eksisterende bru og nybygg av bru på E39 på Stokkjølen i Gjøvik kommune
Etablering av midlertidig tilkomst til E39 på Stokkjølen, etablering av byggegrop Leirvika, midl. omlegging av elv og etablering av voll/dam og gangforbindelse over elva, fjerning av eksisterende kulvert gjennom tidl. E39 i Leirvika, ny plass-støpt betongkulvert for Stokkelva, ca. 4,8 x 13 meter, brurekkverk, muring, plastring og øvrig erosjonssikring, reetablering av elvebunn, reetablering av veg og avkjørsler, rekkverkssetting, transport til og fra masselager/massedeponi, avsluttende planering og ferdigstilling av anleggsområde, masselager og deponi. Det skal etableres en midlertidig gangveg for kryssing av elva ovenfor tiltaksområdet. Langs den midlertidige elvekryssingen skal det tosidig settes opp solid rekkverk/sikringsgjerde 1,5 meter høyt. Kryssingen skal være dimensjonert for ATV. Den skal holdes åpen til enhver tid inntil opprinnelig hovedveg er reetablert. Oppfylling for elvekryssing skal også fungere som sperre for vann til byggegrop, og skal være omfylling for start av midlertidig rørtrasé for bortleding av elva i byggefasen. Utføres som dam med kjerne av tette masser jfr. beskrivelse og plangrunnlag. Entreprenøren skal etablere en midlertidig avkjørsel iht. beskrivelse mot E39 på Stokkkjølen. Denne skal betjene bebyggelsen i Leirvika som ligger nord for Stokkelva. Avkjørselen skal stå klar når dagens bruforbindelse i Leirvika blir stengt, og den skal fjernes når behovet bortfaller. Siktsoner skal etableres ved flytting av rekkverk. Stokkelva er fiskeførende. Ferdigstilt prosjekt skal tilrettelegge for anadrom fiskeoppgang gjennom Stokke bru. Personell med fiskefaglig kompetanse skal være til stede under deler av gjennomføring av tiltaket. Dette for å sikre at tiltaket bygges slik at fisk kan vandre forbi den nye brua etter endt anlegg, samt at andre avbøtende tiltak blir ivaretatt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 2 boenheter. 1,8 daa tomt.
Oppgradering av barnehage i Gjøvik
Innvendig oppgradering inkl. kjøkken, universell tilpasning og opprettelse av renholdsentral.
Nybygg av garasje til løypemaskin i øver Snertingdal
Byggging av garasje for løypemaskin nær løypenettet.
Nybygg av trykkøker i Gjøvik kommune
Ny vannpumpestasjon utenfor høydebassenget på Honne, Biri.
Ombygging tavlerom og flomsikring i kino i Gjøvik
Etter flommen i år, er det avdekket behov fr tiltak i kjeller på Gjøvik kino og scene for å hindre skade og stopp i virksomheten ved flom. Det er behov for ombygging av tavlerom med heving av el-fordeling og etablering av permanent punkt for utpumping av vann.
Sikring av trappe og lyddemping av skole i Gjøvik
Det er behov for sikring av trappen ved SFO samt å støydempe ale grupperom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.