Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Nybygg av leiligheter og næring m.m ved Slemmestad i Røyken, trinn 1
38/464, 491, 492, 542, 543 mfl. Totalt ca. 400 leiligheter og 16.000 m2 næring. Vaterlandsveien 1 m.fl. Asker kommune er leietakere for næringsbygg på prosjektet.
Nybygg av boliger i Asker, trinn 1
I forbindelse med ny E18 gjennom Asker. Totalt ca. 650 boliger på Landåsjordene. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr: 2/34, 2/342.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Nybygg av brannstasjon i Hurum
Gnr/bnr: 336/1, del av 336/852
Nybygg av kjedet eneboliger og rekkehus i Asker
Planområdet er på om lag 28,1 daa og er avgrenset av Terrasseveien i nord, Engebråtenveien i vest, Vardeveien i øst og LNF-område i sør. Planområdet omfatter deler av eiendommer med gbnr 241/222, 241/1, 241/118 og 241/12. Endelig planavgrensning avklares i den videre planprosess.
Riving og nybygg av barnehage i Asker
Hensikten med planarbeidet er å erstatte eksisterende 3 avdelingers barnehage fra 1969 med en ny 6 avdelingers barnehage på samme tomt, og utvide barnehagens uteoppholdsareal som følge av det økte antall barn. 2/137 med flere. Bygges som passivhus med energibrønner og solceller på taket.
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Ombygg av nærsenter i Asker
Gjennomføringstid: 6-9 måneder.
Nybygg av gjennvinningsstasjon i Heggedal
Gårds- og bruksnummer: 70/1, 70/3, 71/1 og 113/1. Innenfor området kan det tillates mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser.
Ombygg av omsorgsboliger i Asker kommune
Byggene har i dag omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse i kategori 3. Fredtunveien 31 har sterkt behov for oppussing og består i dag av 5 rom med bad + fellesarealer. Fredtunveien 33 fremstår mer moderne med 5 leiligheter og fellesareal. Boligene skal bygges om til omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse i kategori 5.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Ombygg og rehabilitering av skole i Billingstad, Asker
Det er behov for en ombygging og rehabilitering av Billingstad skole, da den er lite arealeffektiv.
Riving av eneboliger og etablering av parkeringsplasser i Asker kommune
Riving av 2 boenheter, samt oppføring av ny parkeringsplass med 51 plasser, hvorav 24 av plassene skal oppføres med elbilladere.
Kjøp av brønnboring og pumpetester i forbindelse med nybygg av 4-felts veg på E134 Dagslett-E18
Oppdragsgiver (Statens vegvesen Utbygging sørøst) ønsker tilbud på levering av brønnboring og pumpetester. Områdene som ønskes undersøkt ligger i kommunene Asker og Lier mellom Reistad og Spikkestad. Formålet med brønnboring og pumpetester er å få økt kunnskap om hydrogeolgiske forhold

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.