Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (2)
Beiarn (3)
Bindal (3)
Bodø (11)
Brønnøy (2)
(0)
Dønna (3)
Evenes (0)
Fauske (0)
Flakstad (1)
Grane (9)
Hadsel (7)
Hamarøy (3)
Hemnes (15)
Herøy (2)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (4)
Moskenes (3)
Narvik (26)
Nesna (0)
Rana (11)
Rødøy (0)
Røst (3)
Saltdal (5)
Sortland (5)
Steigen (7)
Sømna (7)
Sørfold (6)
Træna (1)
Værøy (4)
Vefsn (3)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (24)
Øksnes (0)
Videreutvikling av gamle Narvik sykehus
UNN flytter til nytt sykehus i Narvik i løpet av Q4-2024. Eiendommen til gamle Narvik sykehus er som følge av dette klar for transformasjon. Norion Næringsmegling er engasjert som rådgiver for transaksjonen. Selgere er UNN (bygninger) og Statsbygg (grunn) Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial. Mulighetsstudie fra Henning Larsen AS illustrerer potensialer for hvordan eiendommen med eksisterende sykehusbygg kan transformeres og utvikles for ny bruk. Hotell-, kontor- og boligformål i form av hybelleiligheter er vurdert som de mest realistiske funksjoner for hovedbygningen i fremtiden På den ubebygde delen av tomten er det skissert innpassing av 10 bolighus med ca 110 leiligheter (forutsetter riving av noen bygg). Det henvises til planvurdering og mulighetsstudie med illustrasjoner utarbeidet av Henning Larsen AS Eiet tomt på ca 42.403 kvm Hovedbygningen/sykehuset med areal på ca 15.955 kvm BTA fordelt på 8 etasjer. Oppført i flere etapper i perioden fra 1938-2003 Frittstående bygninger med støttefunksjoner for sykehuset utgjør ca 2.128 kvm BTA Boliger med bruttoareal på ca 1.913 kvm BTA (16 leiligheter) På tomten er det p.t. etablert ca 175 parkeringsplasser I perioden frem til nytt sykehus er fullt operativt vil UNN leie tilbake hele eiendommen, årlig leie i perioden, 7.5 MNOK Verdivurdering fra OPAK angir 3 alternativer verdier i intervallet 64.5 MNOK – 80,6 MNOK Oppstart budgivning, tentativt juni 2024 etter nærmere orientering fra megler
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Ombygg av omsorgsbolig i Sørfold
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse/ombygging av transformatorstasjon i Bodø
Utvidelse av eksisterende stasjonsbygning i Vestbyen transformatorstasjon, nytt 132 kV Blue-GIS koblingsanlegg, ny 132/22/11 kV transformatorer på inntil 50 MVA, en 132 kV spole på 15 – 150 A, nytt 22 kV anlegg og nødvendige utvidelser av 11 kV anlegget og kontrollanlegg.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget i Bærum kommune
Prosjektet gjelder utfylling av masser langs Sandvika sjøfront ved Lakseberget, for opparbeidelse av verdifullt landareal.
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Renovering av idrettshall i Leknes
Anbefales at arbeidene sees i sammenheng med prosjekt Folkebadet. Spillemidler stiller i en viss grad krav til kontinuitet/sammenheng i arbeidet.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Tilbygg for helsehus og omsorgsboliger i Saltdal kommune
Tilbygg for omsorgsboliger og helsehus ved eksisterende sykehjem.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Ombygging til habiliteringsboliger i Vågan kommune
Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteirngsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Nybygg av avlastningsbolig i Leknes
Se på arealbehov og finansiering i forhold til dagens leiekostnad. Klarer vi å redusere arealet så vil det være mulig å legge frem forslag til nybygg som kan finansieres fullt ut med den leieprisen som vi betaler i dag. Alternativt jobber vi med et forslag om å kjøpe ut dagens bygg og gjøre en mindre ombygging.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Rammeavtale for brøytetjenester i Rana kommune
6 delkontrakter. Estimert totalverdi 52,5 mill. eks. mva.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvidelse av bofelleskap i Vågan kommune
Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Grunnarbeider ved bru/vei i Kabelvåg
Fyllingen over Ørsnesveien har i økende grad problemer med å unna store vannmengder fra elven, med risiko for at vann føres inn i bygninger på tilstøtende eiendommer.
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Nytt tak på kirke i Saltdal
Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på, dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Det er fare for vann-/fuktskader.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Oppgradering til LED-belysning i bofelleskap i Leknes
Tiltak etter oppgradering av LED-belysning Lekneshagen bofellesskap 2024.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvidelse av boligfelt i Vik
Dette feltet er ferdig regulert, men kommunen har ikke startet med anbudsprosessen. Det vil si at tomtene pr. i dag ikke er opparbeidet med kommunal tilkomstveg. Det er derfor ikke mulig å antyde noen pris på tomtene enda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.