Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (2)
Beiarn (6)
Bindal (1)
Bodø (14)
Brønnøy (9)
(1)
Dønna (3)
Evenes (3)
Fauske (3)
Flakstad (3)
Grane (12)
Hadsel (9)
Hamarøy (5)
Hemnes (8)
Herøy (2)
Leirfjord (0)
Lurøy (3)
Lødingen (2)
Meløy (5)
Moskenes (3)
Narvik (18)
Nesna (0)
Rana (8)
Rødøy (0)
Røst (4)
Saltdal (3)
Sortland (8)
Steigen (8)
Sømna (14)
Sørfold (7)
Træna (1)
Værøy (3)
Vefsn (7)
Vega (0)
Vevelstad (3)
Vågan (9)
Øksnes (4)
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Totalrenovering og eventuelt utvidelse av kontorbygg i Rana kommune
Nytt kontorbygg med tilhørende uteområder i Mo i Rana. En totalrenovering av dagens bygg, eventuelt i kombinasjon med en utvidelse.
Utvidelse av forsyningsbygg på nye Evenes flystasjon
Utvidelse av nybygget med inntil ca. 1,650 m2 BTA.
Riving av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Ombygg av omsorgsbolig i Sørfold
Fra økonomiplan 2022-2025.
Ombygg fra hotell til leiligheter og nytt modulbygg (leiligheter) i Evenes
Ombygging fra hotell till leiligheter og nytt leilighetsbygg (modulbygg).
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 17 i Vennesund
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Etablering av landbasert forskningsbygg i eksisterende bygg i Sandnessjøen
Søknaden gjelder: Etablering av nytt landanlegg for klekking, yngel og smolt av laksefisk. Søkt størrelse: årlig prod. 40 000 yngel, årlig biomasse 110 tonn og årlig forforbruk 100 tonn
Utvidelse av fiskeoppdrett i Gildeskål
Søkt størrelse: 2576 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) etter endring.
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Klargjøring av nye boligtomter på Holmen i Beiarn
Vil gi ca. 10 nye tomter. Ca. 170 m ny veg.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.