Alle kommende byggeprosjekter i Sogndal

Ny bru på Fylkesveg 55, Kjenesskreda-Hølenskreda i Balestrand
Skredfaktor 5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 280m Skredtype tørrsnø.
Nybygg av transformatorstasjoner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden
Minst fire transformatorstasjoner. Swecos oppdraget inkluderer blant annet tverrfaglig prosjektering, utføring av byggbarhetskartlegging, vurdering av naturfare og utarbeidelse av underlag til investeringsbeslutning.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av flerbruks- basishall på Kvåle i Sogndal kommune
Mest aktuell plassering er ved Kvåle skole. Kan bli samlokalisert med Vestland fylkeskommune idrettshall.
Nybygg av boliger i Amlabukti på Kaupanger
Planområdet er på ca. 65 daa.Transformasjon av lager til bustadar på Kaupanger Kai, samt utvikling av strandlinja og kaifronten som rekreasjonsområde og møteplass i Kaupanger. Det vil bli lagt til rette for bustader med varierande storleik, i rekker og i leilegheitsbygg. 2-5 etasjer. Gnr/bnr 105/107, 105/480 , 105/ 426.
Rassikringstiltak på Fv 13 Rustadgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utvidelse av næringsområde i Kaupanger
Planområdet er ca. 69 daa stort.
Fanggjerder på Fv 5616 Tallberg 1 i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av boliger i Sogndal
6-7 bueiningar fordelt på 3-6 bygg. BRA 1168 m2 / 2 -3 etasjer
Nybygg av brannstasjon i Leikanger
Gbnr 211/1, 210,36, 210/10, 210/28, 210/46, 210/41, 210/37, 211/3. Ca. 13 daa.
Skredvoll på Fv 152 Moldskreda i Balestrand
Høyt prioritert i rassikringsplan 2018-2029.
Nybygg av utleieleiligheter i Mundal sentrum i Fjærland
Utleigehytte ca 4x9 m, ombygg av dagens haust/ lagerbygg (ca 11,2x8,6) til 2 fritidsleilegheiter. Båtnaust med grunnflate ca 5x5,5 m. En etasje og loft. Forslagstiller er Jarle og Johannes Eggen Mundal.
Fanggjerder på Fv 5616 Klingenbergodden i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av boliger i Fjærland
2-3 boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Sogndal kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.