Alle kommende byggeprosjekter i Fitjar

Nybygg av vindkraftverk i Fitjar kommune
Søkt produksjon 680,00 GWh. Søkt effekt 200,00 MW.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av boligområde i Dåfjorden, Fitjar
Gnr/bnr 50/5, 6 m.fl. Ca. 119 daa. Det vert lagt opp til bygging av bustadar i 1 - 3 etasjar, der bustadane skal tilpassast terreng og landskap. Som utgangspunkt i prinsippskissa er det lagt til grunn ei utbygging på om lag 30 - 35 einebustadtomter og 25 einingar for konsentrert busetnad
Nybygg av boliger på Rossneset i Fitjar
Planområdet ca. 476 daa. Gnr 65, 67 og 68. Totalt ser ein føre seg at planendringa vil opne for ca. 23 stk. nye bustadtomtar med vegtilkomst, og parkering på eiga tomt
Nybygg av hytter, gjestehavn, næring, fritidseiendom mm i Fitjar, trinn 1 mfl
Hovudsiktemålet med planen er å utvikle «destinasjon Kråko» for fleire besøkjande. Dette er gjort ved å sjå delområdet Port Steingard i samanheng med tilgrensande område, regulere for fortetting, og innlemme næringsareal, gjestehamn og kombinerte føremål. Planområdet er 154 daa. Hovudeigedomen i planområdet er gnr. 61/348. I tillegg er gnr. 61/370, 61/633, 61/326, 61/679, 61/670-674, 61/639-648, 61/61, 61/268, 61/550 del av planområdet, samt del av 61/2, 61/549 (eksisterande veg), og 61/433 og 61/434 (siktsone i avkøyring).
Nybygg av næringsområde i Fitjar
Omlag 171 daa, herav ca 114 daa på land. Utfylling i sjø.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av næringsområde i Fitjar kommune
Planinitiativet omfattar ei utvikling av næringsområde på Sandvikvåg, gbnr. 78/3 m.fl., i Fitjar kommune. Ein ønsker å etablere eit kraftsenter for grøn energi og blå vekstnæringar ettersom arealet ligg særs sentralt til sjøvegs så vel som landevegs. Det vert naudsynt å vidareutvikle næringsarealet i kommuneplanen mot nord og aust, her medrekna etablering av kaiareal med utfylling i sjø.
Nybygg av hytter i Fitjar
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 61/399 m.fl. Infrastruktur er ferdigstilt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Rossneset i Fitjar
Planområdet ca. 476 daa. Gnr 65, 67 og 68. Totalt ser ein føre seg at planendringa vil opne for ca. 23 stk. nye bustadtomtar med vegtilkomst, og parkering på eiga tomt
Utvikling av næringspark i Fitjar kommune
Planinitiativet omfattar ei utvikling av næringsområde på Sandvikvåg, gbnr. 78/3 m.fl., i Fitjar kommune. Ein ønsker å etablere eit kraftsenter for grøn energi og blå vekstnæringar ettersom arealet ligg særs sentralt til sjøvegs så vel som landevegs. Det vert naudsynt å vidareutvikle næringsarealet i kommuneplanen mot nord og aust, her medrekna etablering av kaiareal med utfylling i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.