Alle kommende byggeprosjekter i Agder fylke

Nybygg av hydrogenfabrikk i Kvinesdal
Utviklingen av prosjektet legger partene i et felleseid selskap ved navn Kvina Hydrogen. Det ventes at tomten på 500 dekar vil få tilgang til 500-800 MW elektrisk kraft, noe som kan resultere i en årlig produksjon av hydrogengass på 100.000 tonn.
Nybygg av batterifabrikk mm ved Støleheia i Kristiansand
2500 da. Sør/vest for Støleheia avfallsanlegg. Etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. 10 tomter gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 3 mfl
Samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand og Lillesand kommune. Totalkostnad for alle faser, 400 mill.kr.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av område for boliger og næring i Arendal
2 tomter for boliger samt 1 tomt for næringsbygg gjenstår. Varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad
85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av blokkbygg på Dvergsnes
23 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Etablering av kultursenter på Rana i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Etablering av nytt bofellesskap i Vennesla
Nytt bofellesskap tilpasset personer med psykiske lidelser og rusproblematikk for 12 personer.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 4
Ca. 3,2 km. Totalt 4 parseller.Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Fornyelse av 110 (132) kV-linje mellom Kulia og Vallemoen trafostasjon i Kristiansand og Lindesnes kommuner
Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Avlastningshjem for barne og unge.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 3
a. 1,8 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges 4 bygg med henholdsvis 6, 6, 6 og 8 boenheter som ferdigstilles i 2021, 2023, 2024 og 2025. Det forutsettes at to av byggene selges til private.
Nybygg av parkeringshus i Flekkefjord
Skatepark i 1. etasje.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg av kraftverk i Marnardal
Produksjon 3,6 GWh.
Nybygg og utvidelse av ladestasjon på Heimat Brokelandsheia i Gjerstad
Nye ladestasjoner og utvidelse av eksisterende ladestasjoner på Heimat i Gjerstad.
Omlegging av vei på Fv 42 ved gruve/steinbrudd Hynnekleiv
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt.
Nybygg av høydebasseng i Tonstad
Byggetips. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.