Alle kommende byggeprosjekter i Agder fylke

Nybygg av hydrogenfabrikk i Kvinesdal
Utviklingen av prosjektet legger partene i et felleseid selskap ved navn Kvina Hydrogen. Det ventes at tomten på 500 dekar vil få tilgang til 500-800 MW elektrisk kraft, noe som kan resultere i en årlig produksjon av hydrogengass på 100.000 tonn.
Nybygg av batterifabrikk mm ved Støleheia i Kristiansand
2500 da. Sør/vest for Støleheia avfallsanlegg. Etablering av energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon/forskning og utvikling.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. 10 tomter gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 3 mfl
Samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand og Lillesand kommune. Totalkostnad for alle faser, 400 mill.kr.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av leiligheter og eneboliger i Grimstad
85 leiligheter, 12 eneboliger.
Nybygg av blokkbygg på Dvergsnes
23 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Etablering av kultursenter på Rana i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av industri i Tvedestrand
A67 Tvedestrand Næringspark er et attraktivt næringsområde som er regulert og klar til salg. Området er på ca. 200 mål, og ligger tett opp mot ny E18 fra Tvedestrand til Arendal. 7 bedrifter er allerede etablert i området. Tomtene er grovplanerte med basis infrastruktur, og er på alt fra 1,5 til over 20 mål. Området er regulert til Næring /Tjenesteyting og forretning/kontor/tjenesteyting
Nybygg av næringsbygg m.m i Lillesand
Ca 70 dekar. Byggeklare tomter.
Etablering av landbasert akvakulturanlegg for laks i Farsund
En årsproduksjon på 6 000 tonn laks.
Nybygg av butikk og lager i Tvedestrand
Tomt 4000 m2. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Etablering av nytt bofellesskap i Vennesla
Nytt bofellesskap tilpasset personer med psykiske lidelser og rusproblematikk for 12 personer.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 4
Ca. 3,2 km. Totalt 4 parseller.Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Fornyelse av 110 (132) kV-linje mellom Kulia og Vallemoen trafostasjon i Kristiansand og Lindesnes kommuner
Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Avlastningshjem for barne og unge.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 3
a. 1,8 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Nybygg av dagsenter i Lillesand
Fra Budsjett og økonomiplan, Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges 4 bygg med henholdsvis 6, 6, 6 og 8 boenheter som ferdigstilles i 2021, 2023, 2024 og 2025. Det forutsettes at to av byggene selges til private.
Nybygg av parkeringshus i Flekkefjord
Skatepark i 1. etasje.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 3600 i Grimstad
Samarbeid mellom Grimstad kommune og Agder Fylkeskommune.
Nytt fortau på Fv 33 Dømmesmoen-Kryssen i Grimstad
500m. Fra handlingsprogram 2021-2024.
Nybygg alternativt opprusting av bru i Valle
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.