Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (1)
Beiarn (4)
Bindal (1)
Bodø (10)
Brønnøy (8)
(0)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (3)
Flakstad (0)
Grane (12)
Hadsel (3)
Hamarøy (0)
Hemnes (6)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (3)
Lødingen (0)
Meløy (6)
Moskenes (0)
Narvik (14)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (6)
Sortland (5)
Steigen (6)
Sømna (5)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (3)
Vega (0)
Vevelstad (2)
Vågan (9)
Øksnes (5)
Nybygg av skole i Mosjøen, byggetrinn 2
Bygging av ny gymfløy 300-400 m2.
Påbygg av næring på Handelsparken i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Totalrenovering og eventuelt utvidelse av kontorbygg i Rana kommune
Nytt kontorbygg med tilhørende uteområder i Mo i Rana. En totalrenovering av dagens bygg, eventuelt i kombinasjon med en utvidelse.
Utvikling av område til turistformål i Øksnes
Utkast omfatter følgende arealer: 1: Parkering Dronningruta ca 140 m2. 2: Nyken resort, eksisterende bygninger for overnatting 2800 m2. 3: Turistanlegg med spisested, parkering, sanitærbygg og bobilparkering 3600 m2. 4: Resterende arealer ca. 17800 m2 er disponible til fremtidige turistformål.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Til- og ombygg av kontorbygg på Klippenborg i Svolvær
Her er det i all hovedsak planer om å ta i bruk eksisterende bebyggelse samt noe tilbygg for å legge til rette for kontorarbeidsplasser.
Utvidelse av barne- og ungdomsskole i Bodø kommune
Skoleutvidelsen vil gi en ekstra kapasitet på 175 elever
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Rehabilitering av barnehage på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter. 12-13 byggemåneder.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom. 7-8 byggemåneder.
Ombygg av hovedlegekontor og tannklinikk m.m. i Rødøy kommune
Samlokalisering av lokaler for VTA bedriften Rødøy Produkter og hovedlegekontor med tannhelse.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Nye rettslokaler for Lofoten og Vesterålen jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett
Lokalene må kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 13 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 800 m2.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Videreutvikling av campinganlegg i Andøy
Det ønskes å videreutvikle anlegget med tilbygg i én etasje til resepsjonsbygg, bygge 3 nye små hytter, en gapahuk og en badstue som utformes som naust for å passe inn i stedets bygningslandskap.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Rallar’n barnehage.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.
Renovering av basseng og garderober i samfunnshus i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader. I tillegg akutt behov for renovering svømmegarderober for å tilfredsstille krav til forskriftsmessige lokaler.
Ombygging og renovering av garderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene i kjelleretasje skal ombygges og renoveres i sin helhet. Prosjektet omfatter blant annet riving av eksisterende vegger og himlinger samt endring av planløsning med oppføring av nye skillevegger. I prosjektet inngår også etablering av nytt tekniskrom med tilhørende nytt ventilasjonsanlegg.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.
Renovering av tak på skole i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Kledning av fasade på skole i Meløy
Røstvegg ungdomsskole ble ikke platekledd ved siste renovering. Dårlig bordkledning trenger sårt platekledning, som øvrig på bygningen.
Flytting av storkjøkken i Fauske kommune
Oppdragsgiver ønsker å knytte til seg en prosjektleder i forbindelse med gjennomgang av bygningsmassen i Helse og omsorg, herunder flytting av storkjøkken fra leide til eide lokaler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.