Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (8)
Brønnøy (3)
(1)
Dønna (3)
Evenes (0)
Fauske (0)
Flakstad (1)
Grane (7)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (12)
Herøy (0)
Leirfjord (2)
Lurøy (2)
Lødingen (0)
Meløy (5)
Moskenes (0)
Narvik (20)
Nesna (1)
Rana (6)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (7)
Sortland (2)
Steigen (7)
Sømna (3)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (2)
Vefsn (3)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (13)
Øksnes (0)
Utvidelse av hotell i Narvik
Gnr/bnr 40/1340, 825, 1258. Inntil 120 nye hotellrom, konferansefasiliteter med konferansesal/kultursal, for ca 900 personer samt restaurant og fellesarealer. Grønne tak.
Ombygg av hovedlegekontor og tannklinikk m.m. i Rødøy kommune
Samlokalisering av lokaler for VTA bedriften Rødøy Produkter og hovedlegekontor med tannhelse.
Tilbygg av næring og kontor i Narvik
Tilbygg til eksisterende bygg, ljusgård.
Påbygg av næring på Handelsparken i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Rehabilitering og riving av restaurang i Bodø sentrum
Storgata 12-16 og Dronningens gate 11 A-B-C. Stiftet selskap, eiere bak selskapet: Otto Koch AS, TK Eiendom AS og Postillon AS.
Renovering av idrettshall i Leknes
Anbefales at arbeidene sees i sammenheng med prosjekt Folkebadet. Spillemidler stiller i en viss grad krav til kontinuitet/sammenheng i arbeidet.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse av eksisterende næringsbygg i Bodø
Planen vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsbygg i Olav V gate 98B med et tilbygg sør på eiendommen (gnr. 138 bnr. 3974). Næringsbygget vil inneholde grossisthandel og noe kontorareal. Planen skal også legge til rette for parkering og avkjørsel. Det er ønskelig å tilrettelegge for utvikling til kombinert formål forretning og kontor. Nytt tilbygg vil ha en størrelse på ca. 800 m2 BTA, og byggehøyden vil ligge noe over eksisterende bygg for å passe til arealbruken. Planområdet utgjør 7,2 daa og omfatter eiendommene med gnr/bnr 138/3974, 138/3999 og 138/4512, samt deler av 138/3703, 138/4182, 138/4334, 143/2 og 145/17.
Rehabilitering av barnehage på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter. 12-13 byggemåneder.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom. 7-8 byggemåneder.
Til- og ombygg av kulturhus i Saltdal kommune
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Rehabilitering av svømmehall med nytt stålbasseng og påbygg av teknisk rom ved videregående skole i Bodø kommune
Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bassengbygg med nytt stålbasseng inkl tekniskanlegg, røranlegg, ventilasjon, nytt teknisk rom som påbygg samt oppgradering av eksisterende bygg med innvendige nye overflater. -Entreprise K01 Stålbasseng og rense-/vannbehandlingsanlegg – Totalentreprise -Entreprise K02-K06 er beskrevne entrepriser med kontrakt NS8405, med entreprise K02 som Hovedentreprenør for alle entrepriser.
Utvidelse av montessoriskole i Narvik
I forbindelse med regulering for ombygg til montessoriskole vil man vurdere å legge til rette for en framtidig utvidelse av skolen
Universell utforming av kultursal til seremonirom i Dønna kommune
Dønna kultursal skal kunne brukes som seremonirom. Hvis dette skal kunne gjennomføres er det behov for en større renovasjon og ombygging av lokalene.
Utvidelse av eksisterende helseavdeling og ombygg av frigangshuset til kontorformål i fengsel i Bodø kommune
Prosjektet omhandler utvidelse av eksisterende helseavdeling med påbygg i andre etasje, ombygging i kjeller for å etablere flere garderobeplasser og ombygging av frigangshuset til kontorformål. I tillegg er det som en opsjon planlagt tilbygg til eksisterende verksted.
Tilbygg av garderobe ved brannstasjon i Hattfjelldal, trinn 3
Nytt tilbygg med 2 garderober (dame og herre), 2 dusj avdelinger (dame og herre), 2 stk. (ren og skitten sone).
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Nytt tak på kirke i Saltdal
Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på, dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Det er fare for vann-/fuktskader.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Oppgradering til LED-belysning i bofelleskap i Leknes
Tiltak etter oppgradering av LED-belysning Lekneshagen bofellesskap 2024.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Skaugvoll camping for å legge til rette for fritidsboliger. Området vest for kro vil utvikles til sjøhus i kombinasjon med hyttetomter. Området ved kro skal videreføres som campingplass, samt noen områder med hyttetomter. Det tas i hovedsak sikte på endring av gnr. 21, bnr. 107, som har et areal på ca. 36,3 dekar.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Ombygging og renovering av garderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene i kjelleretasje skal ombygges og renoveres i sin helhet. Prosjektet omfatter blant annet riving av eksisterende vegger og himlinger samt endring av planløsning med oppføring av nye skillevegger. I prosjektet inngår også etablering av nytt tekniskrom med tilhørende nytt ventilasjonsanlegg.
Oppgradering og utskifting av dører og vinduer i sykehjem i Vestvågøy
Oppgradering og utskiftning av dører og vinduer i hele bygget.
Forprosjekt skolebygg i Vestvågøy kommune
Utrede bedre arealutnyttelse av eksisterende skolebygg. Utrede hvordan vi kan avslutte bruk av midlertidige bygg gjennom å løse skolenes plassbehov i permanente, egnede bygningsløsninger. Utrede oppgradering av skolenes uteområder.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Rallar’n barnehage.
Tilbygg av sanitærbygg og kjøkken på campingplass i Andøy
Tilbygg av servicebygg på campingplass i Bleik.
Utvidelse av camping i Gildeskål
Campingplassen vil legge til rette for tilbud av faste plasser, døgnplasser og teltplasser. Hensikten med planen er å legge til rette for camping/overnatting/turistformål på østsiden av Strandveien og på tidligere barnehageområde (gnr./bnr. 3/73) på vestsiden av Strandveien. På barnehageområdet ønskes det i tillegg åpnet for kafé/bevertning. Området for eksisterende butikk tas med for å oppdatere gjeldende regulering her til faktisk situasjon, samt at området mellom butikken og tidligere barnehage medtas som frilufts-/rekreasjonsområde hvor det blant annet ønskes tilrettelagt for minigolf, o.l.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Utskifting av heis i rådhus i Vestvågøy kommune
Utskifting av heis, med samtidig utvidelse for øverste etasje.
Renovering av basseng og garderober i samfunnshus i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader. I tillegg akutt behov for renovering svømmegarderober for å tilfredsstille krav til forskriftsmessige lokaler.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Leknes
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Bøstad
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Oppgradering av brannalarmanlegg i rådhuset i Leknes
Nødvendig oppgradering til nytt anlegg, da eksisterende anlegg ikke lenger lar seg vedlikeholde. Komponenter til dagens anlegg er ute av produksjon/omsetning.
Ombygging av rådhus på Værøy
Ombygging bibliotek og fullføre påbegynt renovering 2 etg. Nytt ventilasjonsanlegg.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Oppgradering av rådhus i Straumsjøen
Oppgraderinga av fasade på rådhus i Straumsjøen.
Renovering av idrettshall i Leknes
Etterisolering av yttervegger. Utskifting av ventilasjons aggregat for hall. Renovering av sanitæranlegg, utskifting av lysarmaturer.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.