Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Agder fylke

Tilbygg av sykehjem i Kristiansand, trinn 1
Gnr/bnr: 59-7, 8, 13, 18, 207, 235, 236 samt 211/1. Omr. mellom Topdalsfjorden og Strømsveien.
Tilbygg av sykehjem i Kristiansand, trinn 2
Gnr/bnr: 59-7, 8, 13, 18, 207, 235, 236 samt 211/1.
Ombygging- og utvidelse av bank i Kristiansand
Markens gate 20 og Rådhusgata 7/9 mfl. Gnr/bnr: 150/102, 360, 978 og 979.
Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Utvidelse av vintensenter på Gimlemoen i Kristiansand
Det planlegges et nybygg i 3. etasjer på totalt ca. 3.000 kvadratmeter på Universitetet i Agders Campus i Kristiansand. Universitetet har også behov for lokaler og vil leie deler av det nye bygget, Vitensenteret skal ha cirka 2.000 kvadratmeter og Universitetet cirka 1.000 kvadratmeter. 88 parkeringsplasser i parkeringskjeller.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av hotell i Farsund
Utvidelse av en etasje.
Utvidelse av sykehjem i Dovre
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 2
Tilbygg østover fra trinn 1. Undervisningsfløy på ca. 1200 m2 BRA fordelt på to plan med 5 undervisningsrom og grupperom, toaletter, lagre og tekniske rom i 1 etasje og tilsvarende i 2 etasje. Skolekjøkken blir etablert i trinn 2, og administrasjonen må midlertidig flyttes da denne fløyen skal rives i forbindelse med trinn 3.
Til og ombygg av kontor i Arendal
Det planlegges tilbygg på 2500-3500 m2 Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22. Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 3
Riving av administrasjonsdel. Trinn 3 vil få på plass nye spesialrom for forming, naturfag og musikk i 1 etasje og god høyde opp til 3 etasje der undervisningsrom og administrasjon vil komme. Når denne fløyen tas i bruk, kan både klasseromsfløyen fra 50-tallet og den såkalte Nordfløyen rives. Skolen vil fremstå som tilnærmet ny.
Utvidelse av barneskole i Arendal
Påbygg av 1 etasje til eksisterende 2 etasjer.
Utvidelse av aktivitetssenter i Syrtveit, Evje
Planområdet er på ca. 300 daa.
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Passivhus. Utvidelse med 50 plasser.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Rehabilitering av kunstgress ved idrettsstadion i Flekkefjord
Rehabilitering av kunstgress og hovedbane. Fra budsjett 2023-2026.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Opprusting av barneskole i Mandal
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Tilbygg av menighetsbygg i Lillesand
Det nye menighetsbygget er tenkt i én etasje med lav høyde (maks mønehøyde på ca. 4 meter over bakkeplan) og eventuelt supplert med underetasje. Menighetsbygget skal utformes som et åpent bygg for å underordne seg kirken. Mønehøyden på hovedskipet (kirken) er 15 meter og vil således fremstå som den dominerende bygningen i området. Menighetsbyggets bruksareal (BRA) vil være på 300-400 m2, og er tiltenkt plassert på sørøstsiden av kirken.
Rehabilitering av fasade og vinduer samt utskifting av brannalarm ved videregående skole i Tvedestrand
Rehabilitering av vinduer og fasade, nytt brannlarm. Fra budsjett 2023-2026.
Etablering av solskjerming på skole i Tvedestrand kommune
Solskjerming på Lyngmyr skole. Fra budsjett 2023-2026.
Oppgradering av tak på kirke i Flekkefjord kommune
Oppgradering av tak. Fra budsjett 2022-2026.
Etablering av solceller på skole i Risør kommune
Fellesutlysning for: Søndeled skole, Risørhallen og Hope skole. Total kostnad: 1,2 mnok.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.