Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hadsel

Utvikling av næring, småbåthavn og boligbebyggelse i Stokmarknes
Gnr/bnr 65/2, 692, 32 og deler av 65/358 og 103/3. Planområdet er ca 19 daa. Det foreslås lagt til rette for ny bebyggelse for forretninger, tjenesteyting, kontorbedrifter, overnatting, småbåthavn, boliger med mere innenfor planområdet.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Nybygg av fritidsboliger og utleiehytter i Hadsel
Utbørg-FB6, E7. Inntil 8 fritidsboliger og 5 utleiehytter.
Nybygg av næringsvirksomhet på Søndre
Realisering av prosjektet vil med stor sannsynlighet skje gjennom flere byggetrinn.
Nybygg av fritidsboliger/utleiehytter i Innlandet
Gnr/bnr 1/172, del av 106/1. Planområdet er på ca 26,5 daa.
Nybygg av servicebygg i Hadsel
Gnr/bnr 101/1, 3, 6-8, 10-11 og 15. Planavgrensning i sjø omfatter areal avsatt til flytebrygge med nødvendig plass til manøvrering, samt båtutsett. Det er ikke behov for mudring eller molobygging. På land ønskes det tilrettelegging for 20 parkeringsplasser, et mindre servicebygg og landfeste for flytebrygge. Detaljreguleringsplan vil vurdere også behov for naustbygging. Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Kvalsøy båtforening.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.