Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stryn

Nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Utvidelse av barneskole i Stryn
Riving av en fløy på skolen.
Nybygg av fritidsbustader og leilighetsbygg på Stryn
13 tomter for frittliggjande hytter og ei tomt der ein ser føre seg inntil tre leilegheitsbygg.
Nybygg av hytter ved Stryn Vinterski
Totalt 23,6 daa, 12 frittståande tomter og eit konsentrert område på 3,5 daa.
Nybygg av barnehage i Stryn
Gnr/bnr 57/9 mfl.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Nybygg av hytter ved camping i Stryn
118 dekar. Gnr/bnr: 73/1,9,11 og 14 samt mindre areal på 73/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.