Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stad

Nybygg av visningssenter og turistanlegg i Moldestad
Nybygg av visningssenter og turistanlegg ved siden av stad skippstunnel i Moldefjord.
Nybygg av næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Nybygg av forretning, kontor og privat/offentleg tenesteyting i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl. Planforslaget skal legge til rette for to byggetrinn, F/k/T1-2 og F/KT2.
Nybygg av svømmebasseng i Selje
Bassenget 25 m x12,5 m, i tillegg er det planlagt barnebasseng og garderober.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Nybygg av fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Etablering av hytter, bubilparkering og badestrand m.m. på Skottneset i Stad kommune
Gbnr 280/5 og 14 m.fl. - Ca 14-15 leiligheter. - Ca 3 utleigehytter. - Betre hamn, oppgradere sjøfront mot aust. - Bubilparkering. - Leggje til rette for badestrand. - Trygg avkøyrsel til fylkesvegen.
Nybygg av forretning, kontor og privat/offentleg tenesteyting i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl. Planforslaget skal legge til rette for to byggetrinn, F/k/T1-2 og F/KT2.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.