Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Luster

Nybygg av hytter i Luster kommune
Planområdet er på ca. 327 dekar og omfattar eigedomane 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/57, 9/58, 9/59, 9/60, 9/61, 9/62, 9/63, 9/64 samt deler av 13/88, 12/33 og 9/1 for å inkludere avkøyrsel i nordvest til F55, og til Tindevegen i søraust. Forslagsstillar er Brage Holding AS.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.
Nybygg av næringsområde i Luster
Aktuelle reguleringsføremål i planen er bygg og anlegg (næringsbygg, naust), anlegg for samferdsle og teknisk infrastruktur (veg, parkering, kai, småbåthamn, turveg mm.), grønstruktur (naturområde, turdrag, friområde), bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone jf. § 12-5 i plan- og bygningslova.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter på Havslo
Totalt 17 hyttetomter. 6 er solgt.
Nybygg av hytter i Luster
Ca. 10 hyttetomter.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotellrom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av hytter i Luster kommune
Plan for 6 hyttetomter og ein felles utedo for dei planlagde hyttene. Området i kommuneplanen er ca. 5 dekar. Planområdet ligg i sørenden av Åsetevatnet, på austsida av utløpet. Det går sti frå Mørkrid og opp til Åsetevatnet, og det er 1,5 – 2 timar å gå opp frå Mørkrid til Åsetevatnet. Ved det planlagde hytteområdet er det ein godkjend helikopterlandingsplass, slik at det er mogleg å frakte byggjevarer og anna opp til Åsetevatnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.