Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Fitjar

Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av hytter, gjestehavn, næring, fritidseiendom mm i Fitjar, trinn 1 mfl
Hovudsiktemålet med planen er å utvikle «destinasjon Kråko» for fleire besøkjande. Dette er gjort ved å sjå delområdet Port Steingard i samanheng med tilgrensande område, regulere for fortetting, og innlemme næringsareal, gjestehamn og kombinerte føremål. Planområdet er 154 daa. Hovudeigedomen i planområdet er gnr. 61/348. I tillegg er gnr. 61/370, 61/633, 61/326, 61/679, 61/670-674, 61/639-648, 61/61, 61/268, 61/550 del av planområdet, samt del av 61/2, 61/549 (eksisterande veg), og 61/433 og 61/434 (siktsone i avkøyring).
Nybygg av næringsområde i Fitjar
Omlag 171 daa, herav ca 114 daa på land. Utfylling i sjø.
Nybygg av hytter i Fitjar
9 byggeklare tomter. Gnr/bnr 61/399 m.fl. Infrastruktur er ferdigstilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.