Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Eidfjord

Nybygg av hytter i Eidfjord Resort, trinn 1
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 58 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Nybygg av hytter i Eidfjord Resort, trinn 2
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 42 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Fortetting av hytteområde i Sysendalen
Føremålet med planendringa er etablering av nye fritidsbustader nordvest i planområdet, noko fortetting i eksisterande felt samt legga til rette for vegtilkomst til fleire bueiningar. 10-12 nye tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.