Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Arendal

Nybygg av næringsområde i Arendal
Planområdet er på 15,8 daa.
Nybygg av næringsbebyggelse og storhandel i Arendal
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og 511/43. Området er på ~100 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. En ser for seg at området kan være aktuelt for håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av hotell og næringsbygg i Arendal
Ca. 8 daa. 3800-4000 m2 BRA, 2200-2300 m2 BYA.
Nybygg av kombinert formål i Arendal
Gnr/bnr: 433/2, 433/92, 433/96, 433/196, 433/168 og 600/42. Planområdet er totalt på ~13,9 daa.
Til og ombygg av kontor i Arendal
Det planlegges tilbygg på 2500-3500 m2 Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22. Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag.
Nybygg av fritidsboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 fritidsboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Utvidelse av barneskole i Arendal
Påbygg av 1 etasje til eksisterende 2 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.