Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall på Riska
B30-skole og enkel idrettshall.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Trones skole skal være en B28-skole (4 paralleller) Trones skole er i dag i dårlig forfatning og har behov for omfattende rehabiltering. Totalkalkylen er for B28-skole, inkludert forsterket avdeling og flerbrukshall. Behovet for kapasitetet må oppdateres i forkant av realisering av prosjektetk. Deretter vil det utarbeides en konseptvalgutredning for å avklare om eksisterende bygningsmasse skal beholdes eller rives.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av næring og boliger i Sandnes
70-80 leiligheter og 3000 m2 næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Et nytt senter skal dekke både dagens behov og et økende behov for dagaktivitetsplasser på sikt, slik at det planlegges for inntil 80 brukere inkludert tilsynstilbud etter skoletid. Senteret er planlagt lokalisert på AU06 like i nærheten av Skaret avlastningssenter.
Nybygg av næringområde på Soma i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2225, 69/2187, 69/2451 og 69/2437. "Big-Box konsept".
Nybygg av aktivitetssenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Utvidelse av skole i Sandnes
Nytt påbygg med 7 klasserom, garderober og personalrom.
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Tillbygg og ombygg av hotell i Sandnes
Planlegger mellom 179-185 nye hotellrom. Gnr/bnr 37/25, samt 37/150, 37/530, 37/531, 37/532 og 37/647
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 111/463, 111/1198 og 111/594. 612 m2 tomt.
Fortetting av hytteområde i Sandnes
Gnr/bnr: 88/9 og 89/2.
Rehabilitering og videreutvikling av kino i Sandnes
Prosjektet omfatter: 1. Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet) 2. Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget) 3. Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven) 4. Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av kontor og butikk i Sandnes
Ca. 3,5 daa. Gnr./bnr. 111/942 og 111/938 Planlegges i to til tre etasjer.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Ombygg for avlastningsskole (midlertidig) i Trones
Ved utbygging av Trones skole vil det være behov for en midlertidig avlastningsskole i byggeperioden. En utredning vil vise hvordan dette kan løses.
Branntekniske tiltak i grunnskole i Sandnes
Det gjelder tiltak på rømningsveier, etablering av brannvinduer, branntetting, oppgradering av brannskiller, skifte av dører og skilting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.