Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Riving-, nybygg-, ombygg av barneskole i Sandnes kommune
Planarbeidet skal legge til rette for en utvidelse av Trones barneskole fra 3 klasser til 5 klasser per trinn (B35 skole), forsterket avdeling for 30 elever, og stor flerbrukshall. Det skal også vurderes sambruk av skolens lokaler og fasiliteter samt ny bygningsmasse, organisering av uteområde og tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også Trones barnehage, men denne vil bli videreført uten større endringer.
Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av næring og boliger i Sandnes
70-80 leiligheter og 3000 m2 næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av aktivitetssenter i Sandnes
Dagtilbud for voksne med utviklingshemming og/ eller autisme.
Nybygg av aktivitetssenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Nybygg av næringområde på Soma i Sandnes
Gnr/bnr: 69/2225, 69/2187, 69/2451 og 69/2437. "Big-Box konsept".
Nybygg av aktivitetshus i Lura, Sandnes
Prosjektet inneholder en stor aktivitetsflate som kan deles i to. Passende for ballsport, men er ikke å anse som en fullverdig idrettshall. En mellomstor aktivtitetssal passende for dans, matteaktivitet, klatring, trampoline og uorganisert aktivitet. En mindre aktivtitetssal passende for aktivitet med matter og uorganisert aktivitet. Bygget vil også inneholde sosialt rom og garderober.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Sandnes
Gnr/bnr: 111/463, 111/1198 og 111/594. 612 m2 tomt.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Fortetting av hytteområde i Sandnes
Gnr/bnr: 88/9 og 89/2.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Etablering av administrasjonsbygg ved gjenvinningsstasjon i Sandnes kommune
Det er behov for forbedring mht garderober/dusj, tørkeplass for klær, møterom og spiserom, samt flere kontorplasser. Kontraktsperiode leie: 8 år + eventuelt opsjoner 2+2 år.
Nybygg av hytter i Sandnes
2 nye hytter innenfor eksisterende fritidseiendom. Gnr/bnr: 96/224 og 299. Planområde: 4,2 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.