Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sortland

Nybygg av næringsområde på Strand i Sortland
Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsnær næringsbebyggelse i tilknytning til det gamle fergeleiet på Strand på ny fylling i sjø. Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Nybygg av flerbrukshall i Lamarka, Sortland
Den aktuelle byggetomten er avsatt til idrettsbygg i gjeldende reguleringsplan, samtidig er området en del av Sortland idrettspark som er avsatt til idrettsformål i Byplan. Den nye flerbrukshallen skal kobles opp mot eksisterende idrettsanlegg, samtidig vil flerbruk av infrastruktur som uteområder, gang og sykkelveier, atkomstveier, parkering osv. gi merverdi og flerbruk. Området ligger sentralt, med gangavstand fra skoler, barnehager og eldresenter, bussterminal og sentrum.
Nybygg av forretning i Sortland
Detaljplanen foreslår å etablere et handelssenter.
Etablering av næringsområde i Sortland
GNR/BNR: 15/13,2138, 16/6 (eller 36), 42, 50, 56, 129, 176, 177,76/1,48/1.
Nybygg av containermuseum for Museum Nord i Sortland kommune
Gaia Vesterålen er et initiativ i regi av Museum Nord, lokalisert til Sortland. Målet med initiativet er å etablere et museum der man ved hjelp av ny teknologi vil illustrere sammenhengen mellom fortid og nåtid og hvordan klima og miljø har påvirket fortid, nåtid og vil påvirke vår egen framtid.
Påbygg av næring på Handelsparken i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Nybygg av kontor på Sortland
Planen er utformet med en fleksibilitet som gir flere muligheter for utnyttelse av området. Det reguleres derfor til næringsbebyggelse hvor det tillates kombinasjon av formålene forretning/kontor/tjenesteyting. Det er den nordligste delen av planområdet som er aktuelt å realisere først. Det skal her tilrettelegges for ett bygg på 2000-3000kvm med tilhørende garasje/parkering og utendørsareal. Hovedhensikten med dette bygget er å tilrettelegge for offentlig/privat tjenesteyting. Endelig utforming og plassering av bebyggelsen er ikke fastlagt. Foreløpige vurderinger tilsier et toetasjes bygg, men planen åpner også for at deler av bebyggelsen kan ha tre etasjer. For den resterende delen av planen, tilrettelegges det for blandet næringsformål
Nybygg av videregående skole i Kleiva
Nybygg av bla. hybelhuset og kantinearealene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.