Alle planlagte industriprosjekter i Ullensvang

Nybygg av fiskeoppdrett i Torsnes
Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for å bygga eit landbasert oppdrettsanlegg ifjellhallar med to innkøyringar, samt kaianlegg i Plommevika. Det skal etablerast fjellhall med oppdrett og tilhøyrande teknisk anlegg for vatn og kraft. Det skal etablerasttotunnelinngangar, ein med avkøyring frå fv. 5099og ein frå kai til oppdrettsanleggeti fjellhallane. Det skal og etablerast tunnel mellom oppdrettsanlegget og Torsnes kraftverk. Massane frå fjellhall og vegtunnel vert deponert i sjø og det vert etablert kai-området med lagerbygg og småbåthamn. Isjø vert avsett til hamneområde isjø, med tilhøyrande strandsone kombinert med steinbrot/masseutak.
Utvidelse og oppgradering av eksisterende fiskeoppdrettsanlegg i Herand
Planområde 31,2 daa. Detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 310, bnr. 1 og 85 mfl. Føremålet med planen er å regulera inn dagens settefiskanlegg i Herand og opna for framtidig utviding og utvikling av næringsområdet/settefiskanlegget med tilgrensande areal. Utfylling i sjø.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.