Alle planlagte industriprosjekter i Stad

Nybygg av landbasert fiskeoppdrettsanlegg for laks på Kalneset i Vågsøy
Detaljregulering for Kalnes næringsområde har som formål å legge til rete for næringsetablering på Kalneset ved Brygga, som omfattar verksemd knytt til sjømatproduksjon, forsking og kontorsplassar for marine næringar.
Nybygg av deponi og framtidig næringsområde i Kjøde
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gbnr. 202/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 34, 32. Ca 133 daa. Kjøde BA01. Næringsformål og massedeponiområde (-gjenvinning). Utfylling i sjø. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsområde i Kjøde med bruk av masser som tas ut ved bygging av Stad skipstunnel. Stad kommune har i kommunedelplan for sjøareal avsett to areal for framtidig næring i Kjøde som også kan brukes som anleggs- og riggområde under bygginga av Stad skipstunnel. Stad kommune vil overta ferdig utfylt og tilrettelagte næringsareal når Kystverket har avslutta bruken i anleggsperioden. Næringsareala skal være ferdig opparbeidet innen 2 år etter at Stad skipstunnel er ferdigstilt. Slik bruk av overskuddsmasser vil være en samfunnsmessig god bruk. Gjenbruk av massene nært skipstunnelen vil også redusere CO2-utslipp og ressursbruk, både i form av arbeidstimer og drivstoffbruk. Planen legger til rette for gjenbruk av ca. 700 000 m³ steinmasser fra Stad skipstunnel, med kort transportavtand.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.