Alle planlagte industriprosjekter i Austevoll

Etablering av landbasert kråkebolleanlegg på Haukanes i Austevoll kommune
RAS-anlegg. Gnr/bnr: 46/7 m.fl. Planområdet er ca. 150 daa.
Nytt næringsområde på Tangabukta i Austevoll
Austevoll maritime næringspark, Torangsneset. 200 daa. Gnr/bnr: 37/1, 37/5, 37/6, 37/47, 37/11,0 37/136, 37/153, 37/165, 37/184, 37/185, 37/188 og 37/193.
Tilrettelegging for næringsareal i Austevoll
Detaljreguleringsplan for masseuttak/massedeponi i Vik. Planen skal legge til rette for inntil 20 dekar næringsareal, mens resten av området skal opparbeides til fulldyrka jord til jordbruksformål. Forslaget skal blant annet legge til rette for næringsareal. Det kan være redskapshus for landbruket, og f. eks. lagerbygg til utleie.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.