Alle planlagte industriprosjekter i Stad

Nybygg av næringsareal, kaianlegg, m m på Flatraket
Gnr./bnr. 289/69, 81, 82, 83,112, 113 og del av 290/4. Målet med planarbeidet er å leggje til rette for næringsareal med høg utnytting, kaianlegg for skip over 1350 tonn, tilrettelegging av transport med båt og betre tilkomst til området frå fylkesvegen. Det vert lagt opp til utfylling i sjø for eit område på om lag 35 daa med ny bygningsmasse på over 15 000 m2 BRA. Planområdet er på om lag 82 daa, der om lag 31 daa er nytt areal i sjø. Det vert lagt opp til å fylle ut eit areal på om lag 35 daa i sjø. Området er lokalisert ved eksisterande næringsområde på Flatraket, planen er å leggje til rette for utviding av eksisterande bedrifter, og for nye bedrifter/verksemder.
Nybygg av etablering av matfiskanlegg i Stad kommune
Det er søkt om ein produksjon på 3120 MTB. Flytende anlegg. Tidligere namn i planfase, Lundebrekke.
Nybygg av deponi og framtidig næringsområde i Kjøde
Ca 133 daa. Kjøde BA01. Næringsformål og massedeponiområde (-gjenvinning). Utfylling i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.