Alle planlagte industriprosjekter i Stad

Utvikling av næringsområde på Kalneset i Vågsøy
Hovudføremålet med planarbeidet er å regulere areal til sjøtilknytt næring og kaiar på areala nærmast sjøen i sør, entreprenør- og lagerverksemd på høgda mot Riksvegen/nordaust, og akvakultur i sjøområda sør for neset. I tillegg vil ein regulere for utvikling av eksisterande område med private naust og småbåthamn nord på Kalneset.
Nybygg av deponi og framtidig næringsområde i Kjøde
Ca 133 daa. Kjøde BA01. Næringsformål og massedeponiområde (-gjenvinning). Utfylling i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.