Alle planlagte industriprosjekter i Kinn

Nybygg av lakseslakteri i Florø
Total investeringskostnad ca 620 milj varav maskiner og utstyr vil stå for ca 390 milj.
Utvikling av næringsområde på Kalneset i Vågsøy
Tiltakshavar for planarbeidet er Kalnes Salmon AS, som er eigd av selskapa Kvernevik og Eide Fjordbruk. Hovudføremålet med planarbeidet er å regulere areal til sjøtilknytt næring og kaiar på areala nærmast sjøen i sør, entreprenør- og lagerverksemd på høgda mot Riksvegen/nordaust, og akvakultur i sjøområda sør for neset. I tillegg vil ein regulere for utvikling av eksisterande område med private naust og småbåthamn nord på Kalneset.
Utvidelse av industriområde i sjø i Vågsøy
Gbnr. 319/106 m.fl. Ca 286 daa. Volum for massemottak er antatt å vere ca 60 000m3. Utfylling/planeringsnivå er tenkt opp til ca kote +3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.