Alle planlagte industriprosjekter i Eidfjord

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Eidfjord som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av industriområde i Moskog industriområde
Gnr/bnr 351/1, 3, 4 mfl. Utvidinga gjeld gbnr 47/1, 47/6, 47/7, 47/9, 47/11, 47/18, 47/34 og 47/37.
Utvidelse av industri- og næringsareal på Rubbestadneset, Innvær
Planen omfattar følgjande eigedomar, gbnr.: 86/44, 86/133, 86/181, og delar av gbnr.: 86/5 og 86/161.
Nybygg av næringsområde på Alverflaten, Idalstø
137/832, 804 m.fl. Størrelse hele planområdet 124,2 daa. Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for utbygging av eit nytt næringsområde. Den tiltenkte funksjonen til det nye næringsområdet vil i hovudsak vere lagerverksemd og annan plasskrevjande næring. TOMT 3 Planeringshøgd: k+65 Maks mønehøgd: k+80 Tomteareal: 6,841 daa %-BYA = 55 % 29 parkeringsplassar
Etablering av næringsområde i Frekhaug
Området for næring/industri/lager N/IND/L01 ligg sør og vest i planen og er om lag 54,5 daa. Større og meir plasskrevjande aktørar vil kunne etablera seg her.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.