Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Agder fylke

Påbygg og ombygg til leiligheter og næring i Kristiansand
Gnr. 150 bnr. 723,1718. Formålet med planarbeidet er å endre bruken av bygningsmassen fra undervisning til kombinert formål bolig/næring/forretning. Fra Holbergs gate foreslås det avkjørsel til parkeringskjeller mellom den nye og gamle delen. Forslagstiller ønsker i all hodesak å bevare eksisterende bebyggelse. Utnyttelsen økes ved å bygge på eksisterende bygningsmasse: - På Kongens gate 54 utnyttes arealer under tak ved å sette inn takvinduer med balkong og innskårne takbalkonger. Mot bakgården foreslås takopplett på det meste av takflaten og svalganger. Det er foreslått takterrasse over inngangspartiet i Kongensgate. - På Holbergs gate 4 erstattes dagens tak av et større volum med vinduer og takbalkonger. Mot bakgård løftes tak og bygningen utvides med svalganger.
Ombygg fra kontor til leiligheter i Farsund
Planområdet er på 21,3 daa. Formål med planen er å regulere inn befintlig bebyggelse og ombygg fra kontor til leiligheter.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Nytt bygg på samme tomt.
Tilbygg av studentboliger i Kristiansand
Planen er å legge tilrette for flere studentboliger 50 nye. Utvidelse av eksisterende og etablering av ny fløy.
Tilbygg av leiligheter ved Lunds­broa i Kristiansand
Utvidelse på ca. 1.500 kvadratmeter med mulighet for ca. 40 nye boliger.
Påbygg og fasaderehabilitering av leilighetsbygg i Kristiansand
Påbygg med 1 etasje. Totalt etter utbygging: 30 boenheter.
Omtekking av tak på omsorgssenter i Farsund
Prosjekt fra årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.