Planlagt nybygg av boliger i Bergen

Nybygg av boliger og næringsbygg i Åsane, Bergen
1.500 boliger og næring. 60.000–80.000 kvm BRA. 150 mål tomt.
Nybygg av boliger, næring, forretning, kontor, barnehage m.m på Dokken i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa.
Nybygg av boliger ved Arnavågen i Arna
Arna, gnr. 286, bnr. 107 m.fl
Nybygg av boliger og næring samt rehabilitering av eksisterende næring på Mindemyren i bydel Årstad i Bergen
Kanalveien 51-53. Dagens næringsområde skal transformeres til et bærekraftig nabolag. Ca. 435 boliger og en økning av eksisterende næringsbebyggelse på nesten 25.000 m2. Transformasjon av østre del fra næring til bolig, mens vestre del av planområdet foreslås delvis transformert fra eksisterende næring til annen type næring og dels videreføring av eksisterende næring. Bebyggelsen mot Fjøsangerveien foreslås altså fortsatt å være næring, mens byggene mot Kanalveien er foreslått revet og erstattet med fire boligkvartaler, en viss mengde næringslokaler i første etasje i boligkvartalene.
Nybygg av boliger og næring i Bergen
Utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette er konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring.
Nybygg av leiligheter og næring i Bergen
Bolig: 21600 m2 Parkering: 4432 m2. Næring: 3495 m2.
Nybygg av boligområde i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 450-500 enheter totalt.
Nybygg av boliger og næring på Mindemyren i Bergen
Ca. 300 boliger og hovedkontor for Tryg Forsikring.
Nybygg av boliger på Minde i Bergen
Prosjektet er planlagt med to boligblokker (B1 og B2) med næringsareal i første etasjene, pluss en klynge med småhus mot boligområdet bak NRK-bygget (B3 og B4)
Nybygg av boliger på Åsane ved Liavatnet i Bergen
Ca 20 mål. Gnr/bnr: 207/172, 137. Ca. 300 boenheter og 2000 kvadratmeter næringsareal.
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg.
Nybygg av boliger på Sandsli i bydel Yytrebygda i Bergen, trinn 2 m.fl.
Totalt 200 leiligheter i blokker og 50 rekkehus. 24,3 daa.
Nybygg av boliger i Bergenhus bydel i Eidsvåg, Bergen, trinn 4 m.fl.
Ca 20,5 daa. Gnr/bnr: 216/229, 216/237, 216/24, 216/319, 216/395, 216/473, 216/853, 216/885, 216/96.
Riving av næringsbygg og nybygg av boliger og næring ved Spelhaugen i bydel Fyllingsdalen i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å delvis rive eksisterende bebyggelse og fortette eiendommen med 85 boenheter i en lav og tett boligstruktur og noe næring i første etasje. Eiendommen omfatter allerede bebygd areal, og tar med seg tilrettelegging for stiforbindelser og opphold i omkringliggende grønnstruktur. Området er avsatt til byfortettingssone og grønnstruktur KPA2018. Utnyttelsesgrad varierer mellom %-BRA=150 – 205%, og høyder varierer mellom tre og fire etasjer, inklusive saltak. Planområdet er på 46 mål, og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter.
Nybygg av boliger i Bergen
Ca. 220-250 nye boenheter.
Utvikling av gamle Pedek fabrikker på Hop i Bergen
Et historisk industriområde skal transformeres til bolig og næring. Gnr. 41, Bnr. 953 m.fl.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 2 mfl
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Oppgradering og nybygg av boliger og næring på øvre Fyllingsdalen i Bergen kommune
Planområdet er på 114 mål, og eksisterende bebyggelse omfatter 306 leiligheter. Dagens bebyggelse består av 5 høyblokker på 9 til 14 etasjer, og har et bruksareal på 35.123 kvadratmeter. En av blokkene inneholder i dag en barnehage. 141 nye boenheter og noe næringslokaler, med samlet bruksareal på ca. 15.000 kvadratmeter.
Nybygg av boliger på Montana i Bergen
Ca. 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter).
Riving og nybygg av boliger og næring ved Oasen senter i Fyllingsdalen
Formålsfordeling: ca. 20 % næring, 80 % bolig. 5-9 etasjer. 10.485 kvadratmeter bruksareal, hvorav 10.017 kvadratmeter er boligformål. Resten av arealet er tenkt som næringsareal og bylivsfunksjoner, og ligger plassert på bakkeplan ut mot omkringliggende torg og gater. Etablering av ulike aktivitetstilbud, for exempel klatresenter med både innendørs og utendørs klatrevegger samt tilrettelegging for innendørs fellesareal for boligene. Dette kan være for eksempel treningsrom, verkstedrom, fellesvaskeri, gjestehybel, badstu og hobbyrom.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og barnehage i Laksevåg bydel i Bergen
94 daa. 14 stk eneboliger og 76 stk leiligheter. Barnehage med plass til 200 stk barn.
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Fana bydel i Nesttun, Bergen
Gnr/bnr: 42/27, 58, 656 og 628. Ca 90-100 stk boliger Ca. 200-400 kvm næring.
Rehabilitering og nybygg av boliger for utviklingshemmede i Bergen
Planområdet omfatter arealet til tidligere Haugland skole. BREEAM metodikk "good".
Nybygg av leiligheter i Bergenhus bydel i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende bygg i Ladegårdsgaten 64-76 som følge av setningsskader og etablere et nytt bygg over 5-6 etasjer med ca. 56 nye boenheter. Det foreslås en grad av utnytting på 376 % BRA. Bil- og sykkelparkering planlegges i parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter mm i Ytrebygda, Bergen
Gnr/bnr 114/207 mfl. Bolig 9127 m2, p-kjeller 5391m2, tilbygg hotell 408m2, uteoppholdsareal.
Nybygg av leiligheter, næring og bevertning på Skjold i Fana bydel, Bergen
Fana, gnr. 40, bnr 187 mfl. Planomårdets størrelse 20,3 daa. Forslagsstiller ønsker å videreutvikle planområdet i sammenheng med nabotomt Sætervegen 4.
Riving av eksisterende bygg og nybygg av boliger samt næring i Bergen
Formålet med planen er å endre arealbruk fra dekkbutikk/verksted til kombinert bolig og næring (handel). Ca. 45 boliger og 1.500 kvm næring, dagligvarebutikk og apotek.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 1
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av boliger i Ytrebygda bydel i Bergen
60-70 boliger. Eiendommen omfatter tidligere Televerkets sjøkabelvirksomhet.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av boliger for 55+ i Bergen
150 mål. Ca. 50-60 leiligheter, konsentrert i større boligbygg. Plussboliger. 55+.Det skal tilrettelegges for ulike funksjoner utover bolig, som felles spisesal, treningsrom og mulighet for ikke-livsviktig helsebehandling, som fysioterapi, fotpleie og lignende.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Bergen
To blokker med totalt 46 enheter og 10 urbane rekkehus
Nybygg av boliger på Sandsli i bydel Yytrebygda i Bergen, trinn 1
Totalt 200 leiligheter i blokker og 50 rekkehus. 24,3 daa.
Nybygg av forretningsbygg og boliger i Fyllingsdalen
Gnr. 21, bnr. 4, mfl. Planens hovedformål er å tilrettelegge for dagligvarebutikk på ca. 1500m2 og ca. 15 boliger. Planforslaget omfatter også en barnehagetomt, som er en videreføring fra gjeldende reguleringsplan. Boligene skal etableres over butikken. Illustrasjoner viser at det er tenkt rekkehus i vest og lavblokker i øst, med felles uteoppholdsareal i gårdsrommet mellom disse. Bebyggelsen vil variere fra to til fire etasjer.
Nybygg og rehablitering av boliger for psykisk utviklingshemmede i Bergen
Planområde er på nedlagte Riple Skule på Totland i Fana bydel.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av boliger og næring i Nesttun
Planområde har et areal på ca. 4,0 daa, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 44, bnr. 695.
Ny- og ombygg til leiligheter og næring i Årstad, Bergen
Gnr/ Bnr: 158/ 76, 77, 821. Tomteareal: 1590 m2. 20-30 boenheter samt ca. 955 kvadratmeter næring, hvorav 345 kvadratmeter i eksisterende bebyggelse. Næringslokaler for mindre aktører, kunstnere og andre håndverkere.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
Gnr/bnr: 160/397, 398, 410, 401.
Riving og nybygg leiligheter og forretning i Bergen
Parkeringskjeller med 29 plasser. 8 parkeringsplasser på bakkeplan.
Nybygg av studenthybler i Bergen
70-90 studentboliger.
Etablering av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse ved Steinsvikvatnet i Ytrebygda bydel
Det legges til rette for 20 nye boliger i form av 17 rekkehus, én tomannsbolig og én enebolig. I planområdet ligger det i dag tre eneboliger. Én av disse er planlagt revet, som følge av etablering av ny bebyggelse.
Nybygg av boligområde på Dolvik B4 i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 1
Planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3 kilometer øst for Flesland. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser. Kommunalt prosjekt ligger på eget.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av leiligheter i bydel Åsane i Bergen
Gnr/bnr. 186/237, 315 m.fl. Inntil 9 leiligheter, 2 huskroppar.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus. 5 småhus i rekke.
Nybygg av lavblokkleiligheter på Paradis i Bergen
Statsminister Michelsens veg 64-66. Gnr/bnr: 13/37, 569, 570, 980, 1132.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Åsane, Bergen
Eiendommen består i dag av avdeling Kollåsen som er del av Rolland skole, og huser elever fra 1. til 3. trinn. Elevene på Kollåsen skal fortsette å bruke grendaskolen mens ny Rolland skole blir bygget. Hovedformålet er å legge til rette for bofellesskap med 16 private boenheter for unge funksjonshemmede. Deler av eksisterende kjeller er tilfluktsrom og det er ønske om å benytte dette arealet som tilfluktsrom/skjermingsrom. Resten av kjeller planlegges for elektriske rullestoler til beboere, med heis ned til kjelleren. Utenom kjellerarealet er det ønske om å rive eksisterende skolebygg og føre opp et bygg på 2660 m2 over to etasjer. Vedlagte skisser viser hovedinngang i sør og serviceinngang med tilhørende parkeringsplass og renovasjonsløsning i nord. I senteret av bygget er det skissert et åpent atrium med innslag av vegetasjon. Det er foreslått privat uteoppholdsareal i tilknytting boenhetene, og felles uteplass og kolonihage i sør og vest

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.