Planlagt nybygg av boliger i Bergen

Nybygg av boliger og næringsbygg i Åsane, Bergen
1.500 boliger og næring. 150 mål tomt.
Nybygg av boliger, næring, forretning, kontor, barnehage m.m på Dokken i Bergen
3.500 boliger. 500 elevplasser i barneskole. 200 barnehageplasser. 490.000 m2 areal bygninger totalt. Tomt 250 daa.
Nybygg av boliger og næring i Bergen
Utbyggingspotensial på 45.000 kvadratmeter. Dette er konkretisert med ca. 400 boliger og 5.500 kvadratmeter næring.
Nybygg av leiligheter og næring i Bergen
Bolig: 21600 m2 Parkering: 4432 m2. Næring: 3495 m2.
Nybygg av boligområde inkl infrastruktur i Åsane
Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl. 500-600 enheter totalt.
Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Nybygg av boliger på Åsane ved Liavatnet i Bergen
Ca 20 mål. Gnr/bnr: 207/172, 137. Ca. 300 boenheter og 2000 kvadratmeter næringsareal.
Nybygg av boliger, kontor og næring i Bergen
25000 kvm næring, fordelt på flere bygg. Antatt byggestart.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 2 mfl
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av boliger i Bergenhus bydel i Eidsvåg, Bergen, trinn 4 m.fl.
Ca 20,5 daa. Gnr/bnr: 216/229, 216/237, 216/24, 216/319, 216/395, 216/473, 216/853, 216/885, 216/96.
Nybygg av boliger på Sandsli i Yytrebygda bydel
Totalt 200 leiligheter i blokker og 50 rekkehus. 24,3 daa.
Nybygg av boliger i Bergen
Ca. 220-250 nye boenheter.
Nybygg av leiligheter (blokk) i Sandviken, Bergen
Totalt skal det bygges 400-500 leiligheter i området, fordelt mellom Sandviksboder 78 AS og Lehmkuhlstranden AS.
Nybygg av boliger på Montana i Bergen
Ca. 100-130 leiligheter (ca. 9.000 -12.000 kvadratmeter).
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Riving av verksted/industri og nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Bergen
Ca. 6000-7000m2 riving og 9000m2 nybygg. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter og næringsbygg i Fana bydel i Nesttun, Bergen
Gnr/bnr: 42/27, 58, 656 og 628. Ca 90-100 stk boliger Ca. 200-400 kvm næring.
Nybygg av boligområde på Dolvik B4 i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 2 mfl.
Planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3 kilometer øst for Flesland. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser. Kommunalt prosjekt ligger på eget.
Nybygg av blokkleiligheter i Fana bydel, Bergen
Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av leiligheter mm i Ytrebygda, Bergen
Gnr/bnr 114/207 mfl. Bolig 9127 m2, p-kjeller 5391m2, tilbygg hotell 408m2, uteoppholdsareal.
Nybygg av boligområde i Bergen, etappe 1
300 leiligheter totalt. Gnr. 120 bnr. 329 m.fl
Nybygg av leiligheter, næring og bevertning på Skjold i Fana bydel, Bergen
Fana, gnr. 40, bnr 187 mfl. Planomårdets størrelse 20,3 daa. Forslagsstiller ønsker å videreutvikle planområdet i sammenheng med nabotomt Sætervegen 4.
Nybygg av boliger i Ytrebygda bydel i Bergen
60-70 boliger. Eiendommen omfatter tidligere Televerkets sjøkabelvirksomhet.
Ny- og ombygging av boliger og næring i Fana bydel, Bergen
Planområde er ca. 55 daa. 3-7 etasjer.
Nybygg av boligblokk og en enebolig i Bergen
Gnr/bnr: 120/59, 60. Ca. 40 leiligheter samt en ny enebolig i nord og et nytt rekkehus i sør.
Nybygg av boligområde i Bergen, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt 150-170 boenheter på området.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Bergen
To blokker med totalt 46 enheter og 10 urbane rekkehus
Rehabilitering og nybygg av boliger for utviklingshemmede i Bergen
Planområdet omfatter arealet til tidligere Haugland skole. BREEAM metodikk "good".
Nybygg av boliger og næring på Paradis, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, Gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 13/485, 13/484, 13/954 og 13/57. Planområdet ligger sentralt på Paradis, og har i dag adresse både til Storetveitveien og Statsminister Michelsens vei.
Nybygg av leiligheter på Skjold i Fana bydel, Bergen
5-6 etasjer. GNR/BNR: 40/31, 293, 42/886.
Nybygg av bofelleskap for unge funksjonshemmede i Bergen
Det bor 16 beboere i dag i et bokollektiv på Midtbygda sjukeheim i Åsane bydel og det må derfor skaffes et nytt permanent bofellesskap for disse 16 beboerne.
Nybygg av studentboliger i Bergen
Årstad, gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nybygg av utleieboliger og bosenter med personalbase i Bergen
Nybygg med 8 utleieboliger og bosenter med personalbase og 9 boenheter for mennesker med særskilte behov.
Nybygg av boliger og næring i Nesttun
Formålet med planen er å legge til rette for 2 til 3 boligbygg med tilhørende infrastruktur og uteområder. Det foreslås totalt ca. 40 boliger fordelt på byggene, med parkeringsanlegg i første etasje. Utformingen av byggene vil være av høy kvalitet slik at de sikrer vakre omgivelser, og gir området et arkitektonisk løft. Det planlegges at noe av den eksisterende grønnstrukturen i området kan videreføres i det nye prosjektet. Som del av planprosessen vil det bli vurdert i hvilken grad deler av eksisterende bygningsmasse kan bevares og videreføres inn i nye boligbygg for å sikre et klimaavtrykk som er så lavt som mulig. Planområde har et areal på ca. 4,0 daa, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 44, bnr. 695.
Nybygg av leiligheter i Årstad, Bergen
Gnr/bnr: 160/397, 398, 410, 401.
Nybygg av boliger i Bergen
9 stk leiligheter for psykisk syke og 12 stk ordinære kommunale boliger. Ca 1500-2000 m2.
Riving og nybygg leiligheter og forretning i Bergen
Parkeringskjeller med 29 plasser. 8 parkeringsplasser på bakkeplan.
Nybygg av studenthybler i Bergen
70-90 studentboliger.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av leiligheter i Åsane bydel, Bergen
Gnr/bnr. 186/237, 315 m.fl. Inntil 9 leiligheter, 2 huskroppar.
Nybygg av boligområde på Dolvik B4 i Ytrebygda bydel i Bergen, trinn 1
Planlegger en liten og bilfri landsby med leiligheter, rekkehus og byhus i Dolvik ved Søreide, 3 kilometer øst for Flesland. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for totalt 203 nye boenheter, derav 12 boenheter som reguleres på kommunal tomt for Bergen kommune. Planforslaget legger til rette for totalt 239 bil- parkeringsplasser, derav 34 gjesteparkeringsplasser og 27 HC parkeringsplasser. Kommunalt prosjekt ligger på eget.
Gjenoppbygging av boligblokk etter brann i Bergen kommune
Bolig for personer med rusmiddelavhengighet.
Nybygg av boliger for psykisk utviklingshemmede i Bergen
Planområde er på nedlagte Riple Skule på Totland i Fana bydel.
Nybygg av lavblokkleiligheter på Paradis, Bergen
Gnr/bnr: 13/37, 569, 570, 980, 1132 .
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.