Planlagt nybygg av boliger i Lillehammer

Nybygg av boliger, kontor, byrom mm i Lillehammer
Mulighetsstudien om utnyttelse av tomten foran og rundt dagens kjøpesenter skal inneholde nærmere 350 boliger med parkering under, kontorarbeidsplasser, byrom og oppgraderte friluftsområder for allmennheten. Scala CC Strandtorget ( eiere av CC Strandtorget ) er positive til Lillehammer kommune sitt initiativ til utformingen av et områdeprogram. Scala CC Strandtorget støtter kommunen i arbeidet med områdeprogrammet og bidrar blant annet med en mulighetsstudie for Strandtorget. Et slikt arbeid skal kartlegge potensialet som ligger innenfor det avsatte området kommunen har definert og ønsker utviklet.
Nybygg av boligbebyggelse i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene Hagevegen 9B, 11 og 13A i form av blokkbebyggelse, i tillegg til tilhørende funksjoner som arealer til infrastruktur, lek og opphold, samt bytilpasset næring.
Utvikling av Skurvakvartalet med leiligheter, forretning og kontor mm i Lillehammer
Gnr/bnr: 52/60, 62, 187, 219, 220, 235, 54/123, 400/15.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Lillehammer
Gnr/bnr: 87/144 og 87/124. Planen omfatter bygging av maks 8.300 m2 BRA bolig i maks. 6 etasjer og maks. 2000 m2 med forretning/tjenesteyting. Totalt planlegges det for 2 næringslokaler: 1 dagligvarubutikk og 1 handel/tjenesteyting.
Nybygg av studentboliger, driftslokalerog felles utearealer i Lillehammer kommune
Planområdet er avgrenset som vist på kartet og er på ca. 10,6 daa. Det er skisserte +/- 300 enheter & 5-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Eneboliger og konsentrert boligbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Lillehammer
30-60 boenheter+ næring. Hensikten med planarbeidet er å etablere boligbebyggelse i kombinasjon med virksomhet som utfyller behov i bydelssenteret. Dette vil være utadrettet virksomhet mot Hagevegen. Det foreslås bebyggelse i 3-5 etasjer, men det vil bli vurdert inntil 8 etasjer på en avgrenset del mot Hagevegen. Det planlegges i hovedsak blokkbebyggelse, og det blir vurdert småhusbebyggelse mot Hagebekken i sør. Bebyggelsen skal definere gateløpet langs Hagevegen og samtidig skape gode uteoppholdsarealer. Byggegrensen langs Hagevegen vurderes lagt nærmere, og det blir vurdert noe kantparkering. Det blir sett på muligheten for å inkludere arealene inntil Hagebekken i områdets felles uteoppholdsareal/lekeareal.
Nybygg av boligtun i Lillehammer
Planen gir rom for inntil 30 boenheter i turnløsninger.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 53/90 og 53/220.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lillehammer
Bakkalykkja 11-13. Gnr/bnr: 66/14, 488.
Nybygg av leiligheter og en enebolig i Lillehammer
10-12 stk leiligheter og en enebolig.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 43/24, 43/73, 43/140 og 43/202. Planområde: 10 daa. Inntil 12 boenheter.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 188/1 og 188/35
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Lillehammer
Frittliggende, konsentrert småhusbebyggelse med inntil 10 boenheter.
Nybygg av boliger i Lillehammer
7 mål. Privat grunneier Arnfinn Schancke Anfinnsen. ecotune
Nybygg av boliger i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fire nye boliger (frittliggende og/eller konsentrert) på dagens eiendom med adkomst fra Fagabergvegen. Foreløpig planskisse tilsier at det vil bli tre enheter ut mot Fagabergvegen og en på nordsiden av eksisterende bolig. Gnr/bnr: 41/120 ph 41/204. Boligeiendommen er på 3123 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.