Planlagt nybygg av boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (22)
Gjesdal (3)
Haugesund (1)
(3)
Karmøy (5)
Klepp (8)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (0)
Sandnes (11)
Sauda (5)
Sokndal (1)
Sola (10)
Stavanger (21)
Strand (1)
Suldal (0)
Time (3)
Tysvær (2)
Utsira (0)
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes, etappe 2
Planlegger ca. 650 stk boliger og 60.000 kvm næring på hela feltet, fordelt på 2 trinn. Gnr/bnr: 39/498, 39/499, 39/1076, 39/1288 m.fl. Adresse: Gravarsveien 32, Havnegata 2 m.fl.
Nybygg av boliger og næring i Sandnes
Avventer beslutning angående bredde på bussvei som skal gå gjennom området. Området skal detaljreguleres. Videre fremdrift er ikke avklart. Ca 50000m2 boliger (150-200 boenheter) og 25000m2 næring planlegges.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid, trinn 2
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området. 900 boliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Boområdet utvikles av Stolt Bolig og Øster Hus. 400 boliger totalt i området.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Senior+ er samlokaliserte omsorgsboliger med tilknyttede fellesarealer og et bemannet servicetilbud. Servicetilbudet kan inneholde kafé, aktiviteter og lignende. Senior + skal tilby et mer aktivt og sosialt liv som kan styrke både fysisk og psykisk helse. I senior+ leier beboerne en omsorgsbolig som er tilknyttet en resepsjon bemannet med en vert. Mulighet for å kjøpe varm mat er viktig. Senior+ skal bidra til at flere kan bo i eget hjem, redusere tjenestebehovet og utsette behovet for sykehjemsplass.
Nybygg av boligområde i Ålgård
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter. Disse skal fordeles mellom Stolt bolig og Østerhus.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Det planlegges for to botiltak med 9 leiligheter og personalbase for personer med funksjonsnedsettelser som trenger tilsyn hele døgnet.
Nybygg av institusjonsplasser i Klepp
Efter 2025 beräknas det behövas 4-8 nye plasser for brukare per år.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
Rekkehus, tomannsbolig og eneboliger, samt tomt til offentlig formål. Ca 30 tomter. 44/8-368
Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av krisesenter i Haugesund
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av boligområde på Vea
Totalt 19 tomter. Området har en størrelse på 25.0 daa.
Nybygg av bofellesskap i Kleppe
Det vil vere behov for 2 nye bufellesskap for yngre personar med funksjonsnedsetting som er klar til å flytte heimanfrå. Dette er sjølveigarbustader, og det vert planlagd 7 bueiningar i kvart bufellesskap eventuelt med ein kommunal personalbase knytt til desse. Bygginga vil skje i samarbeid mellom kommunen og dei som skal eige bustadane, eller som eigne tiltak i privat regi.
Nybygg av småhus i Hestnes
9-15 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av eneboliger i Jøsenfjorden
Byggeklare tomter. 3 tomter gjenstår.
Nybygg av bofellesskap for personer med funksjonsnedsetting i Kleppe
Nybygg av 4-6 kommunale utleigebustader som er samlokaliserte. Målgruppa er personar med funksjonsnedsetting. Det er ikkje planlagd personalbase i tett tilknyting til desse, men ambulante tenester.
Nybygg av omsorgsboliger i Sauda
2 stk omsorgsboliger.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland
2 tomter gjenstår.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.
Nybygg av eneboliger i Årdal
1 tomt gjenstår.
Nybygg av småhus i Stavanger
Prosjektutvikling 6 småhus. Disse småhusene skal erstatte småhus som skal avvikles.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.