Alle planlagte boligprosjekter i Sunnfjord

Nybygg av leiligheter i Førde
Planarbeidet femnar om eigedomane med gnr. 22, bnr. 1, fnr. 12, gnr. 22, bnr. 236 og del av gnr. 21, bnr. 89 i Sunnfjord kommune. Byggetomta er på 1,4 daa.
Nybygg av boliger i Førde
Planforslaget legg til rette for oppføring av inntil 15 bueiningar, i form av rekkehus, fleirmannbustader og 2 eine-/tomannsbustader, samt eksisterande gardstun i aust.
Nybygg av eneboliger ved Kvamsfossen i Førde
Planområdet är på ca. 45 daa.
Nybygg av boliger i Førde
Gnr/bnr 61/41 og 61/103. Området er på 21 daa.
Nybygg av boligfelt i Førde
4 tomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.