Alle planlagte boligprosjekter i Vågan

Nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Purkholmen nord. Gnr. 18/ Bnr. 2, 435, 2372, 2394, 2395 samt kommunalt sjøareal i nord. Det åpnes for etablering av inntil 80 nye boenheter i tre leilighetsbygg, mens gjeldende plan åpner for 32 i samme område. Sør for bygg på 18/2372 planlegges ikke nye tiltak, men ny plan skal tilpasses til etablert havnepromenade.
Etablering av boliger, forretning m.m. i Svolvær
Ca. 60 leiligheter. Planområde ca 10,7 dekar.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Kabelvåg
Intensjonen med planforslaget er å utarbeide en detaljregulerings-plan som legger til rette for nye boligtomter innenfor areal avsatt til bolig i kommuneplan. Den videre prosess vil vise hvordan boenhetene vil fordele seg på bygningstypologi. Foreløpige vurderinger er at inntil 35 boliger med variert bebyggelse er ønskelig å få ført opp, fra eneboliger til flermannsboliger.
Utvikling av tidligere barneskoletomta i Kabelvåg
Omfatter gnr. 13, bnr 5, fnr. 431, og gnr 13, bnr. 221, Rækøyveien 12 m.fl. Se finn.no for mer informasjon om eiendommen.
Nybygg av boliger i rekke i Bodø
10-15 enheter i rekke.
Nybygg av leilighetsbygg i Kabelvåg
Planområdet omfatter eiendommen gnr. 12 bnr. 210 samt kommunal eiendom gnr. 12 bnr. 1 og del av kommunal veg Steinvegen.
Ombygging til habiliteringsboliger i Vågan kommune
Ombygging og tilpasning av eksisterende bygningsmasse til habiliteirngsboliger i Grønnhaugen bofelleskap - legge ned Juten etterpå.
Utvidelse av bofelleskap i Vågan kommune
Etablere 2 nye leiligheter i tilknytning til Alterosen bofellskap, fra 4 til 6 boenheter. Dekke habiliteringstjenestens behov for fase 2
Etablering av boliger for hardbruk i Svolvær
Etablering av boliger for hardbruk. Boliger som tåler større slitasje enn ordinære boliger.
Energioppgradering av bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering, oppgradering av bygningsmassen.
Energioppgradering i bofelleskap i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterisolering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.