Alle planlagte boligprosjekter i Sortland

Nybygg av boliger ved Rundheia i Sortland
Gnr: 15. Bnr: 12, 315, 777, 2027, 2081.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sortland
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak.
Nybygg av boliger i Sortland
Lavblokker, 2-3 etasjer. Planområdet er ca. 13 dekar.
Påbygg av leiligheter og parkeringskjeller i Sortland
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733. Ca 200 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter i bydel Sortland, trinn 2
20-25 boenheter skall bygges i trinn 2.
Nybygg av konsentrert boligbebyggelse i Sigerfjord
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse (rekkehus, blokk) med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer på eiendom 4/284, 4/11 og 4/11/1.
Nybygg av utleieboliger på Sortland
Planområdet er på ca 7,9 daa og omfatter eiendommene med gnr 15, bnr 2006, 2008 og 2268. I tillegg til del av av gbnr 15/1806 og 15/1807, samt del av veiene Margrethe Wiigs vei, og Snorres vei, gbnr 15/1354, 15/2003 og 15/1977. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 18-22 utleieboliger med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. Det foreslås boligbebyggelse bestående av flere bygninger i en-to etasjer og en utnyttelsesgrad på 35-45% BYA.
Nybygg av boliger på Sortland
Tidligere prosjektnavn B10, Lamarka Nord. 16-20 stk mindre boenheter.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av boligfelt på Maurnes i Sortland
Tidligere prosjektnavn Kleivatoppen. Ca. 14 boliger, det foreslås flermannsboliger med opptil 2 etg. Planområdet er på 15 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.