Alle planlagte boligprosjekter i Rana

Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av leiligheter på Grubåsen i Rana
250-300 boenheter skal bygges. 3-7 etasjer. Gnr./bnr.: 24/4, 24/6, 24/27, 24/89, 24/97, 24/103, 24/194, 24/352 og 24/376.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 2
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av hotell og leiligheter i Mo i Rana
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et multifunksjonelt bygg på totalt 20 etasjer, inneholdende 120 hotellrom, konferansearealer på ca. 600 m2 og andre hotellfasiliteter. På gateplan etableres arealer for butikker, spisesteder, og i toppetasjen legges det til rette for skybar og utsiktsplattform. Prosjektet inkluderer 24 leiligheter i de øvre etasjene. På taket av konferanseanlegget etableres felles uteoppholdsareal som skal være tilgjengelig for nabolaget, allmennheten, barnehagen, hotellets gjester og beboere. Behov for parkering løses i hovedsak under bakken. Planområdet består av Sørlandsveien 49 og Thomas von Westens gate 3 og 5, i tillegg til eksisterende Helma hotell
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for variert småhusbebyggelse i bratt terreng. Ved maksimal utnyttelse vil reguleringsplanen kunne romme ca. 100 nye boenheter. Det legges opp til private og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, felles parkeringsplasser, renovasjonsløsninger og avløpsanlegg. Planområdet er på Ca. 84 daa. Gnr/bnr 136/1, 136/4, 136/6, 136/8, 136/ 9, 136/10, 136/13, 136/15, 136/19, 136/21, 136/27.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr 20/496 og 562. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Det planlegges etablert 3 leilighetsbygg med til sammen 70 – 100 boenheter. Byggehøyden anslås å bli på ca kote 24, som er ca 4 meter høyere enn det dagens reguleringsplan åpner for.
Nybygg av boliger i Mo i Rana
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av variert boligbebyggelse med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det vurderes å etablere mellom 50 – 60 boenheter i området. Dette fordeles på eneboliger, rekkehus, vertikale tomannsboliger og leiligheter. Boligfeltet planlegges på eiendommen gnr. 25 bnr. 117.
Utvikling av område for boliger, bydelssenter, barnehage mm i Rana
Detaljregulering for Brennåsen vest for Kristentjønna. Planområdet omfatter gnr./bnr. 25/4 m.fl. i Rana kommune og er cirka 590 daa stort. Planområdet ligger på Brennåsen, cirka 7 km øst for sentrum i Mo i Rana og omfatter deler av tidligere vedtatt plan; 3071 Brennåsen østre del. Planen skal legge til rette for boliger, bydelssenter, barnehage, tilhørende nødvendig infrastruktur og offentlige friområder.
Nybygg av forretning, boliger, tjenesteyting mm i Mo i Rana
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Gruben bydelssentrum i henhold til gjeldende områdeplan. Det planlegges en trinnvis utbygging av bebyggelse med forretninger, spisesteder, tjenesteyting på bakkeplan og boliger i etasjene over. Bebyggelsen er tenkt med 3 til 7 etasjer og parkeringskjeller. Det planlegges for ca. 400 nye boenheter i ulike størrelser. Planen skal også omfatte fellesarealer som torg/park og leke-/uteoppholdsareal for beboere. Ca. 42 dekar. Næringsareal ca. 2500 m2.
Nybygg av boliger i Mo i Rana
Det planlegges for 40-50 nye boenheter i ulike størrelser.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av leiligheter som er rettet mot voksne mennesker. 12-15 enheter. Brennåsveien 50-54. Gnr/bnr 25/6, 8, 15 og 83 og 500/2.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Nybygg av tomannsboliger i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommene gnr/bnr 133/66 og 133/69 samt deler av gnr/bnr 133/1. Planforslaget vil åpne for at det skal kunne bygges inntil fem tomannsboliger på planområdet samt felles garasjeanlegg, parkeringsplass og lekeplass. Åvika-Kråkadal.
Nybygg av leilighetsbygg i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 133 bnr. 18, bnr. 44 og bnr. 70.
Ombygg til leiligheter og kontor i Rana
Hensikten med omregulering er å legge til rette for å bruksendre 2. og eventuelt noe av 1.etasje til boliger i eksisterende bygning i Nordlandsveien 5 og 7.
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen Myraveien 1 og Lars Meyers gate 43 samt eksisterende gang- og sykkelvei sør for eiendommene. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 20 bnr. 65 fnr. 165 og bnr. 997.
Nybygg av omsorgsboliger i Mo i Rana
Nye omsorgsboliger skal bygges i Toranesgata ved siden av den eksisterende omsorgsbolig (Toranesgata 69). Bygget er planlagt som 2-etasjes bygning med samme atkomsten som de eksisterende omsorgsboliger. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil; - Redusert energiforbruk og klimagassutslipp under utførelse og driftsfase - Et robust bygg med lang levetid - Bygg med miljøvennlig materialbruk og godt inneklimaBygget skal bygges etter passivhusstandard og skal ha energiklasse A.
Nybygg av leiligheter i Rana kommune
Formål med planforslaget er å legge til rette for bygging av et nytt leilighetsbygg med inntil 7 leiligheter. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 590.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.
Nybygg av boliger i Rana
Private grunneiere: Elsa Torild Jakobsen, Bjørn Erik Jakobsen og Per Kristian Fjellvang og Asmund Oddgeir Amundsen.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 456. Modulbygg. Det blir ikke etablert heis i bygget.
Ombygg av kontor til boliger i Rana
Eksisterande kontor ombyggs til boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.