Alle planlagte boligprosjekter i Kristiansand

Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Kristiansand
Lumberveien 5 og 7 inneholder: 158-190 leiligheter og næring, 2-7 etasjer. Lumberveien 9 inneholder: 75-95 leiligheter og næring, 2-8 etasjer.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 5 m.fl.
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boliger og næring på Lund i Kristiansand
250 til 300 boliger og 3.000 til 4.000 kvadratmeter næringsarealer på området.
Nybygg av boliger ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 270/5, 472/11, 143, 171,172, 182, 187, 232, 473/7, 19, 21, 38, 44, 242, 330/2.
Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Totalt 160 boenheter. B7= 80 boenheter og B8= 70 boenheter.
Nybygg av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg i Randesund, Kristiansand
Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
Totalt 158 eneboliger på feltet, fordelt på selvbyggere og utbyggere. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Riving og nybygg av leilighetsbygg med næringsareal i Kristiansand
Adresse: Østerveien 30, 30A, 30B, 32, 34 og 36 samt Marviksveien 1. Prosjektet blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1= 61 leiligheter, Trinn 2= 40 leiligheter.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand, trinn 1
Total byggetid ca 10-15 år. Adresse: Svanedamsveien 10 og 16. Gnr/bnr: 14/154 og 1012. BKS1= 11 leiligheter i varierende størrelse 147-188 m2, BBB1= 109 leiligheter i variende størrelse 33-164 m2. Felles parkeringskjeller under husen med 120 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
65 leiligheter. 20 rekkehus. Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 5
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 4
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 3
Totalt 450 leiligheter på området.
Riving av eksiterende sykehjem og nybygg av omsorgssenter i Randesund
Passivhusstandard, miljøoppfølgningsplan med krav til EPD og fokus på CO2, fossilfri byggeplass, krav til avfallshåndtering og sortering
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Riving av næringsbebyggelse og nybygg av leiligheter i Kristiansand
I byggets første etasje mot nord og øst etableres det næring. Gnr/bnr: 150/10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802.
Nybygg av boligområde på Strømme i Randesund, Kristiansand
Innen felt N4 og N5 tillates oppført terrassert boligbebyggelse i inntil 4 etasjer. Det er stilt krav om parkering i garasje i kjellerplan. Felt N4 angis på plankartet til 6,2 daa med tillatt utnyttelse satt til TU=50%. Det tilsvarer inntil 3.100 BRA. Felt N5 angis med størrelse på 6,5 daa og utnyttelse satt til TU=60%, hvilket tilsvarer inntil 3.900 BRA. Det gir en samlet utnyttelse på 7.000 BRA for delfelt N4 og N5.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Søgne
38 leiligheter og 26 boliger i rekkehus. Leilighetsblokkene blir på 5 etasjer, og rekkehusene får høyder på 2 og 3 etasjer. Adresse: Kleplandsveien 4, 6 og 8 m.fl
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 84 omsorgsplasser
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 72 omsorgsplasser
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter ved Teaterkvartalet i Kristiansand
Gnr/bnr: 150/673, 674, 675, 1465, 1524, 1525 og 1463.
Nybygg av boliger på Søgne i Kristiansand
2-3 etasje med takterrasse.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 4 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes i Kristiansand
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. T
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg. Gnr/Bnr: 67/1, 67/6, 67/10, 67/35, 67/40, 67/56, 69/5, samt 69/14.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes
26 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Forslagsstiller ønsker å etablere et leilighetsbygg med 25 leiligheter, som varierer i størrelse 40 - 100 m2. Parkering legges i 1. etasje innenfor sentrumsfunksjoner som ligger ut mot gaten. Det foreslås 5 etasjer i vest som trappes ned til 3 etasjer mot øst. Teknisk infrastruktur er opparbeidet.
Påbygg og ombygg til leiligheter og næring i Kristiansand
Gnr. 150 bnr. 723,1718. Formålet med planarbeidet er å endre bruken av bygningsmassen fra undervisning til kombinert formål bolig/næring/forretning. Fra Holbergs gate foreslås det avkjørsel til parkeringskjeller mellom den nye og gamle delen. Forslagstiller ønsker i all hodesak å bevare eksisterende bebyggelse. Utnyttelsen økes ved å bygge på eksisterende bygningsmasse: - På Kongens gate 54 utnyttes arealer under tak ved å sette inn takvinduer med balkong og innskårne takbalkonger. Mot bakgården foreslås takopplett på det meste av takflaten og svalganger. Det er foreslått takterrasse over inngangspartiet i Kongensgate. - På Holbergs gate 4 erstattes dagens tak av et større volum med vinduer og takbalkonger. Mot bakgård løftes tak og bygningen utvides med svalganger.
Nybygg av boligområde i Søgne
20-24 boenheter. Gnr/bnr: 471/257 delvis 471/537 og 471/527. 16 rekkehus, 1 tomannsbolig og 1 firemannsbolig.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamresanden
Gnr/bnr: 98/549, 95/550 og del av 299/240 og 98/28. Passivhus. Etablering av to leilighetsbygg på opptil tre etasjer og henholdsvis 18 og 4 boenheter som en avsluttende forlengelse av dagens leilighetsstruktur.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
ABB6 = 1 bygg med 10 leiligheter, 871 m2 BRA. ABB7 = 7 rekkehus. 130 m2 BRA per bolig.
Tilbygg av studentboliger i Kristiansand
Planen er å legge tilrette for flere studentboliger 50 nye. Utvidelse av eksisterende og etablering av ny fløy.
Nybygg av boligblokk og næring i Søgne
Næringsarealer i første etasje og flere etasjer med leiligheter over.
Nybygg av leiligheter og næring på Flekkerøy
Gamletomta til "Hårek Frisør".
Tilbygg av leiligheter ved Lunds­broa i Kristiansand
Utvidelse på ca. 1.500 kvadratmeter med mulighet for ca. 40 nye boliger.
Nybygg av vertikaldelte tomannsboliger i Hortemo
4 st tomannsboliger 1 st firemannsbolig
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av boligområde i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
ABB4 = 1 bygg med 12 leiligheter.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Småbåthavn med 25 plasser bygges i trinn 1.
Nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
8 tomter. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av boliger i Kristiansand
7-8 boliger, inntil 3 etasjer. Gnr/bnr: 116/61, 62, 91, 107, 109, 136, 256, 276, 285, 325 og 332.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 431/37, 55, 125, 126 samt del av 431/147.
Nybygg av boliger i Kristiansand
Gnr./bnr. 423/86, 423/202, 423/133 og deler av gnr./bnr. 286/1 2 huskropper med enebolig i rekke samt 1 stk tomannsbolig.
Påbygg og fasaderehabilitering av leilighetsbygg i Kristiansand
Påbygg med 1 etasje. Totalt etter utbygging: 30 boenheter.
Fortetting av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/47, 61/107 og 61/89. Planområde: 6974 m2. BKS1 4 boenheter, 1 befintlig bolig rives. BKS2 2 enheter B3 1 ny enhet. 4 tomter til salgs, interesserte tiltakshaver kan ta kontakt.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Kristiansand
2,4 daa planområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.