Alle planlagte boligprosjekter i Arendal

Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 5 m.fl.
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
ca 220 boliger. 2-7 etasjer.
Nybygg av boligområde på Myra, Arendal
Området vil anslagsvis gi ca. 200 boliger.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Arendal
Totalt kan det bygges ut 54 boenheter i området. Blir delt inn i to deler. En del tomter blir bygd ut av oppdragsgiver. Foreløpig uklart antall tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av leilighetsbygg i Arendal
Gnr/bnr: 501/176 og 501/551.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 90 boenheter på området.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av boligområde i Arendal
Totalt 11 huskropper; 6 eneboliger og 5 tomannsboliger.
Nybygg av boligområde i Arendal kommune
Planlegger mellom 15 og 20 boenheter. 418/2,418/8, 418/16, 418/349 & 418/162
Nybygg av eneboliger på Færvik på Tromøya
Planområdet er på ca. 9.85 daa og er i dag uregulert og avsatt til boligformål i gjeldene kommuneplan 2019-2029.
Nybygg av boligområde i Arendal
Planområdet utgjør ca. 15 daa. 7-9 rekkehus. Gnr/bnr: 41/13, 41/60 og 41/240 samt del av vei langs 41/60.
Nybygg av boligbebyggelse/småhus i Arendal
Gnr/bnr: 501/506, 501/507 og 501/72.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Kommunen har et sterkt behov for flere bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og formålet med planen er å legge til rette for heltidsbemannede boliger til bofelleskap med ansattbase. Ca. 6-10 boenheter.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Planen omfatter bygging av bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 6-8 boenheter+ personal/ansattbase. Planområdet utgjør ca 6,3 daa.
Nybygg av kommunale boliger i Arendal
Inntil 2 tomannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.