Alle planlagte boligprosjekter i Arendal

Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 5 m.fl.
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av boligområde på Myra, Arendal
Området vil anslagsvis gi ca. 200 boliger.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
Ca. 250 boliger. 2-7 etasjer.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4. Omsorgsbygg skal inneholde 120 sykehjemsplasser og trenger et totalt bruksareal på om lag 11.000 m2 (uten parkeringsareal) og vaskeriet, dagsenter og kjøkken vil trenge et bruksareal på totalt 1.500 kvm.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av leilighetsbygg i Arendal
Gnr/bnr: 501/176 og 501/551.
Nybygg av bofelleskap og konsentrert boligbebyggelse i Arendal
Utbyggingsområdet omfatter i hovedsak eiendommene gnr./bnr. 507/106 og 507/1007. 22,5 daa. Hensikt med reguleringen er å legge området til rette for oppføring av ny boligbebyggelse. Del av området ønskes disponert til et bofellesskap med 9 boenheter pluss ansattbase og fellesrom. Den øvrige delen reguleres til konsentrert boligbebyggelse, ev. med leilighetsbygg i 2 – 4 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av boligområde i Arendal
Totalt 11 huskropper; 6 eneboliger og 5 tomannsboliger.
Nybygg av boligområde i Arendal kommune
Planlegger mellom 15 og 20 boenheter. 418/2,418/8, 418/16, 418/349 & 418/162
Nybygg av eneboliger på Færvik på Tromøya i Arendal
Planområdet er på ca. 9.85 daa og er i dag uregulert og avsatt til boligformål i gjeldene kommuneplan 2019-2029.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Kommunen har et sterkt behov for flere bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og formålet med planen er å legge til rette for heltidsbemannede boliger til bofelleskap med ansattbase. Ca. 6-10 boenheter.
Nybygg av boligbebyggelse/småhus i Arendal
Gnr/bnr: 501/506, 501/507 og 501/72.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Planen omfatter bygging av bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 6-8 boenheter+ personal/ansattbase. Planområdet utgjør ca 6,3 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.