Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kinn

Ombygg av vannledninger i Måløy
Gamle vannledninger med relativt stor lekkasje på denne strekningen. Støypejernsledninger må skiftes da disse lekker og er i dårlig forfatning. Der er også en del lekkasje på eksisterende spillvanns- og overvannsledninger. Overvannsledningene bør også dimensjoneres opp etter dagens krav.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av hovedvannledning av asbest i Måløy
I gate 6 nord i Måløy ligger der fortsatt ei hovedvannleidning av asbestrør. Denne vil vi bytte ut iht ønsker og krav fra Mattilsynet. I tillegg til dette ligger der ein del gamle betong fellesleidningar og noko dårleg avløpsnett. Vannleidningsnettet i gata trenger å fornyast for å sikre god og trygg vanntilførsel til innbyggerane langs veien. Vi ønsker også å separere overvatn og kloakk for å ivareta reinsekrav og miljøkrav når vi skal reinse all kloakk som renner ut på havna.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Trykkreduksjon på hovedledningsnettet på Fastlandet i Deknepollen
Ved overføring av større mengder vatn til Trollebø industriområde og Nygård høgdebasseng, øker trykket på hovedleningsnettet på Fastlandet. For å forhindre skader på sikkerhetsventiler og rørnett i boligene i Ivahavområdet, må vi redusere trykket inn til dette området. Dette gjeres ved at vi monterer kum og reduksjonsventil til 3 stk avstikk inn til dette området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.