Planlagt nybygg av anlegg i Agder fylke

E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes, mellom Vige og Grauthelleren
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Nybygg av vindkraftverk i Åseral og Evje
Søkt produksjon 1360,00 GWh. Søkt effekt 400,00 MW.
Nybygg av hybridkraftverk i Bygland kommune
Planområde 61 km2. Det planlagte vindkraftverket vil ha en installert effekt på opptil 500 MW, og inneholde opp mot 90 turbiner. Årlig produksjon forventes å være rundt 1600 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 100.000 husstander.
Ny E39 Mandal - Lyngdal øst, Blørstad - Herdal
Mandal - Lyngdal totalt 25 km. Blørstad til Herdal 13 km. På sistnevnte strekning er det planlagt tunneler og en stor bru over elven Audna. Miljøsertifiseres, CEEQUAL.
Ny E39 Mandal - Lyngdal øst, strekning Mandal - Blørstad
Mandal - Lyngdal totalt 25 km. Fra Mandalskrysset til Blørstadkrysset er det 8,5 kilometer. Tilførselsveien fra Blørstadkrysset til eksisterende E39 ved Tredal blir 3,5 kilometer lang. Totalt 12 km. Miljøsertifiseres, CEEQUAL.
Nybygg av transformatorstasjon på Stølen
Luftisolert anlegg. Inngjerdet areal 65.000 m2 Bygges for 420 kV
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 3 mfl
Samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand og Lillesand kommune. Totalkostnad for alle faser, 400 mill.kr. Gjenstår ca 14.000 meter.
Nybygg av solkraftverk i Simonstad i Åmli kommune
Simonstad solkraftverk er planlagt med installert effekt på 43 MWp. Planområdet er på ca. 1115 daa og består av skog, lavere åser og småkupert hei.
Ny tunnel på E39 Holmenfoss/Ty i Søgne
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang, is. Prioriteringstall 4,92.
Ny 110(132) kV ledning på strekningen Ramslandsvågen - Havik
Den nye ledningen bygges som 132 kV, men driftes på 110 kV inntil videre. Tiltaket vil berøre Lindesnes, Lyngdal og Farsund kommuner i Agder fylke.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Etablering av elektriske anlegg for fabrikk i Arendal
Morrow transformatorstshin 1: Et 132 kV luftisolert koblingsanlegg 2 stk 132/22 kV transformatorer 2 stk ca. 200 meter lange 132 kV kabler mellom koblingsanlegget og transformatorer Nødvendige høyspentanlegg Transformatorstasjonen har en samlet grunnflate på ca. 1700 kvm. Morrow søker også om til sammen ca. 5000 meter med 22 kV-kabler og ca. 30 nettstasjoner med 22 kV koblingsanlegg. Anleggene skal bygges inne på Morrows industriområde.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av boligområde i Lyngdal
GNR/BNR: 63/1,2,3,5 med flere.
Nybygg av kai i Lindesnes
kaianlegg og 2 brygge på 70m vardera skal bygges.
Økt transformering 420/110 kV med en ny 300 MVAtransformator i Kvinesdal stasjon
Statnett SF søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske anlegg: • 1 stk ny 420/110 kV 300 MVA transformator (T5) • 1 stk. transformatorsjakt med en grunnflate på 355 m2 og høyde på 12 m • 1 stk standard 420 kV apparatanleggsfelt med doble samleskinner • 1 stk 110 kV GIS-felt i Glitre netts eksisterende GIS utenfor stasjonsgjerdet • 1 stk 110 kV jordslutningsspole 26-260 A • Utvidelse av inngjerdet stasjonsareal med ca. 2500 m²
Nybygg av solpark i Birkenes
11 MWp. 140 mål tomt.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Etablering av infrastruktur for nybygg av nærings- og boligområde i Vennesla
Ca. 160.000m2 mulig bygningsmasse innenfor planområde. Gnr/bnr: 6/11, 6/1872, 23/2, 23/12, 23/518, 23/521, 23/572, 23/722, 23/723, 23/768 m.fl.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Nybygg av parkeringshus (Vestersiden) i Farsund, trinn 1
Ca 480 parkeringsplasser. Planområdet omfatter 5 eiendommer (1/199, 1/658, 1/788, 1/974 og 300/23).
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Produksjon; 9,10 GWh.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 2
Ca. 3,1 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Sørlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 4
Ca. 3,2 km. Totalt 4 parseller.Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Nybygg av vannkraftverk i Sirdal kommune
Det omsøkte prosjektet vil gi en årlig kraftproduksjon på 7,65 GWh, som tilsvarer strømforbruket til omtrent 380 husstander.
Nybygg av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune
Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dam Byglandsfjord og utløp nedenfor Syrtveitfossen. Foreløpige produksjonsberegninger basert på utnyttelse av et bruttofall på 16,5 m, slukeevne på 135 m3/s og minstevannføring på 15 m3/s (tilsvarer gjeldende minstevannføring ut av Byglandsfjorden) gir en midlere kraftproduksjon på om lag 117 GWh ved 20 MW installert effekt.
Nybygg av vei i Omre
Omre - vei. Fra budsjett 2023-2026.
Nybygg av gang og sykkelvei, Vinterkjær-Risør parsell 3
a. 1,8 km. Totalt 4 parseller. Det er ikke avsatt midler i handlingsprogram 2017-2020, fremdrift er derfor ikke avklart.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Gjerstad
Ca. 260 dekar. Infrastruktur for 87 hyttetomter.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg ca 200-300 m2. 21 MW. Hører sammen med Langevatn og Nåvatn tunnel. Start og kostnad er ukjent.
Etablering av transformatorstasjon 132 kV jordkabler i Kvinesdal
Kvina Energy Park AS har søkt om konsesjon for strømforsyning av planlagte Kvina Energy Park i Kvinesdal kommune. • Nytt 132 kV bryteranlegg innenfor KEP sitt industriområde o 4 stk bryterfelt mot 132/22 kV transformatorer o 2 stk bryterfelt for kabelavganger mot Kvinesdal transformatorstasjon o 1 stk samleskinnebryter o 1 stk felt for spenningstesting o Det nye 132 kV anlegget blir utført med doble samleskinner, men kun en effektbryter pr avgang og skillebrytere mot samleskinnene. • 2 stk 132 kV kabelforbindelser mellom omsøkt 132 kV bryteranlegg i Kvinesdal transformatorstasjon og omsøkt 132 kV bryteranlegg innenfor KEP sitt industriområde • 4 stk 132/22 kV transformatorer, hver 150 MVA, i KEP sitt industriområde • Nytt stasjonsbygg innenfor KEP sitt industriområde • Oppgradering av veganlegg mellom de to transformatorstasjonene der de omsøkte 132 kV kablene skal forlegges.
Nybygg av infrastruktur for boligfelt i Vegårshei
Infrastruktur for ca. 20-30 tomter.
Nybygg av parkeringshus i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Infrastruktur for industritomter med et samlet areal på: 755 dekar.
Etablering av transformatorbygg i Sirdal
Etablering av Tonstad datapark transformatorstasjon med to transformatorer hver med ytelse 150 MVA og omsetning 132/22 kV, to 132 kV utendørs bryterfelt, ett innendørs 22 kV GIS-koblingsanlegg og to ca. 500 meter lange 132 kV jordkabler fra Tonstad datapark transformatorstasjon til Ertsmyra transformatorstasjon. Etablering av et transformatorbygg med en grunnflate på ca. 300 m2. Hele den nye transformatorstasjonen vil ligge innenfor området til Tonstad datapark.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand, fase 2
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B1-B5. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand, fase 3
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B11A og B. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.