Planlagt nybygg av anlegg i Stavanger

Nybygg av boliger på Madla-Revheim, Stavanger
Totalt skal det bygges ca. 4000 boenheter i området.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Utbedring av vei, egen trase, i Stavanger - Bussveien
Løsning: Sambruk med øvrig trafikk / Egen trase. Ca. 2,8 km.
Nytt sykkelfelt på Fylkesveg 412 Gjerdeveien
Ca 1200 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024. Gjerdeveien, Gabroveien - Dusavikveien
Ny sykkelveg med fortau på Fylkesveg 414 Misjonsveien i Stavanger
600 m. Enveisregulert sykkelveg med fortau.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Etablering av adkomstvei til nytt sykehus i Stavanger
Legge til rette for adkomst til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg, ny adkomstveg mellom Kristine Bonnevies veg og Richard Johnsens gate og oppgradering av vegnettet for gående og syklende.
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Ny sykkelprioritert gate i Opheimsgata i Stavanger
850 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av bolig og gang-og sykkelvei i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Tilrettelegging for sykkeltrasé i Tasta bydel, Stavanger
Foremålet med planen er å opparbeide gata som hovedsykkelrute og bedre tilretteleggingen for gående og syklende i Christian Bjellands gate.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Utbedring av bussveien, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbrua til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Ny sykkelprioritert gate på Hannasdalsgata i Stavanger
570 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Kyrkøy i Finnøy kommune
Infrastruktur for: 9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser.
Etablering av landstrømanlegg under Bjergstedsparken i Stavanger kommune
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i havnefronten av Stavanger sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.