Planlagt nybygg av anlegg i Oslo fylke

Oslo (109)
Ny jernbanetunnel Bislett-Sagene-Økern-Alnabru (KVU Oslo-Navet)
Togtunnelen skal etter planen være ferdig med nye spor i 2034.
E6 Oslo øst, ny tunnel Abildsø-Fjellhus
Manglerudprosjektet etappe 2. Oslopakke 3. Del av Sørkorridoren.
E6 Oslo øst, Ryen-Bryn-Teisen
Manglerudprosjektet etappe 4.
Ny T-banelinje mellom Økern og Breivoll/Furuset i Oslo
Under utredning, kun skisser foreligger enda. Planlagt gjennomført før 2030.
Nybygg av tunnel i Oslo
Voldsløkkatunnelen består av fjelltunnel under grunnen og montering av Ø2400mm ledning for overføring av vann fra Oset vannbehandlingsanlegg med tilkopling til eksisterende fordelingsnett på Voldsløkka.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Anleggsbru over Lysakerelva. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Tunnellengde: 2,1 km. Sprengstein : 350 000 fm3. Løsmasser : 12 000 fm3. Injeksjon : 6 700 tonn. Spunt: 2200 m2.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen, entreprise E3
Entreprise E3 omfatter; Installasjon tunnel før sporlegging. Sporbygging - hele tunnelen. Installasjon i tunnel etter sporlegging. Testing og idriftsettelse jernbaneteknikk. 5 doble overkjøringsspor. 1 enkelt overkjøringsspor. Ca. 20,3 km strømskinne. Ca. 21.500 sviller. Ca. 43.500 stk. befestigelse. 11 kV forsyning langs begge sider av sporet. Impulsvifter i par i tunnel (mellom stasjoner).
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Omfatter også forberedende arbeider på Vækerø stasjon. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Tunnellengde : 1,7 km. Sprengstein: Om lag 240 000 fm3. Spunt: 6250 m2.
E18 Vestkorridoren, Filipstad-Lysaker
Planlegging og utredning knyttet til områdereguleringsplaner i Oslos del av Vestkorridoren (Filipstad-Lysaker) pågår.
Infrastruktur for nytt byområde i Søndre Nordstrand
Reguleres sammen med flere boligprosjekter i området. Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Eventuelt en søppelsug i området. Ca. 4000 dekar stort område i sørøst i Oslo. Kan bygge 9000 boliger totalt.
Ny/ombygging av havneområder mm på Akersneset i Oslo
Vippetangen er et sentralt og viktigt område i Fjordbyen og utgjør et bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika. De spesielle hensynene knyttet til eksisterende fergeterminal, cruisekai, havnerelatert kulturmiljø og Akershus festning skal ivaretas samtidig med at det også skal legges til rette for etablering av Fjordtrikk, Havnepromenade og byrom samt nye publikumsattraksjoner.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
420 kv transformatorstasjon. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Ny trikkelinje Sinsenkrysset-Tonsenhagen i bydel Bjerke
Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2021-2024.
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Etablering av rentvannstunnel i forbindelse med utbygging av ny vannforsyning i Oslo
I entreprisen E6 Rentvannstunnel skal det totalt bygges ca. 12 km overføringstunnel med innvendig diameter på ca. 6,5 m. I tunnelen skal det installeres store rørledninger og annen infrastruktur (strøm, ventilasjon, etc.).
Sykkeltiltak langs E6 i Oslo
Strekning 3,1 km.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Etablering av flytende sjøbad langs Havnepromenaden i Oslo
Sjøbadet med tilhørende fasiliteter som garderobe, badstuer, og café kan enten være delvis på land og på sjøen, eller det kan i sin helhet løses som en flytende konstruksjon.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Etablering av gangstrøk/fortau og ombygg av vei på Haraldrud i Oslo
Gatene som omfattes er Haraldrudveien og kobling til Østre Aker vei, Knut Bryns vei og parallelgata langs Alnabanen.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Etablering av midlertidig landhockeybane mm på Mortensrud i Oslo
Landhockeydel: Ca. 9000 m2 inkludert bygg og uteareal. Midlertidigheter: Ca. 13 000 m2 inkludert bygg og uteareal.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Z spunt: 1 500 m2. Løsmasser byggegrop 5 500 m3. Berguttak byggegrop 2 500 m3. Betongkulvert: 950 m3. Tunnelmasser: 1 000 m3.
Nybygg av skianlegg mm på Grønmo i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Grønmo avfallsdeponi skal avvikles. Behovet for et utendørs senter tilrettelagt for paralympiske sommer- og vinteridretter er stort i Oslo, og dette kan bli et signalanlegg for paralympisk idrett i Norge. Et moderne skianlegg på Grønmo vil gjøre skiidrett og marka mer tilgjengelig for alle.
Nybygg av skytebane, skytterhus og tunnel i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Anlegget skal dekke baneskyting på 50, 100 og 200 meter og skal ha kapasitet til å ivareta ca 1000 aktive skyttere. Det er 38 standplasser fordelt på fire etasjer. I tilknytning til skytebanen skal det bygges et skytterhus.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Ny bro til Killingen fra Bygdøy på Kongsgården i bydel Frogner, Oslo
Gnr/bnr: 1/1, 6/9. Permanent bru: spennvidde på ca 100 m. Broen foreslås utført som en spenntaubro med ett tårn og dekke i betong. Broen foreslås med bredde på 3 meter. Midlertidig bro: foreslås utført som pongtongbro med standard elementer for flytebrygger. Det antas at elementene bør være i betong mens gangbane og rekkverk bør være i tre. Det bør velges standard bredde på 1, 8 – 2 m.
Ny vannforsyning og høydebasseng i bydel Vestre Aker, Oslo
Høydebasseng ved Tyrvannstårnet. Overføringsledning fra Voksenkollveien til Bogstad. Gnr/Bnr: 27/50, 33/1087, 34/1.
Ny turvei og overgang på Groruddalen i bydel Bjerke, Oslo
Inklusive overgang ved Trondheimsveien.
Nybygg av havn og tursti på Ljansbruket i Oslo/Nordre Follo
Ca 200-340 båtplasser. Hvervenbukta-Ingierstrand.
Oppføring av ny fyllestasjon for biogass og etablering av ladeplasser på Ryen i Oslo
3 flakplasser (utskiftbare containere) for biogass med betongplate under, brannvegger og rømningsvei i nordøstre hjørne. Teknisk rom med 4 ulike dører. Oppbygd gassfyllestasjon med dispensere på to sider. 3 hurtigladestasjon med 2 stk. ladepunkter og 6 stk. tilhørende parkeringsplasser. Laderne vil stå på en oppbygd "øy" for å beskytte for regnvann og til dels påkjørsel. Nettstasjon. Støttemur mot terreng (med 1,5 m flettverksgjerde oppå). Lokal overvannshåndtering. Terrengjustering/landskapstilpasning og utgraving av forurensede masser. Fylling og komprimering, og opprydding av området.
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
MCA (Multiconsult, COWI, Asplan Viak), skal samarbeide med NO (Norconsult) om stamnett-prosjektet. Stamnett mellom Bjølsen og Disen. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 2,5 km).
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
MCA (Multiconsult, COWI, Asplan Viak), skal samarbeide med NO (Norconsult) om stamnett-prosjektet. Stamnett mellom Disen og Trosterud, fra Oset vannbehandlingsanlegg mot Oslo øst og sør. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 5 km).
Forsterket vannforsyning mellom Oslo øst og vest, samt ny vannvei fra Oset til Oslo sentrum
MCA (Multiconsult, COWI, Asplan Viak), skal samarbeide med NO (Norconsult) om stamnett-prosjektet. Stamnett mellom Oset og Sentrum og vest. Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann (ca. 3 km).
Oppgradering av gate for syklister og gående i Grefsenveien øvre, Oslo
Mellom Disen holdeplass og Grefsen stadion holdeplass. Omhandler hele Grefsenveien fra Sandakerveien og helt opp til Midtoddveien.
Utomhusarbeid i forbindelse med nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo
Oppgradering av Langviksveien, Huk Aveny og Bygdøy Kapellvei.
Etablering av 71 parkeringsplasser ved grøntområde i Oslo
Bane NOR vil leie ut areal inntil de finner tid til å utvikle tomten til boligformål. Bilia vil bygge pakeringsplass på stedet.
Etablering av grøntdrag på Ensjø i Oslo
Gnr/bnr: 129/102, 37, 42, 27, 40, 120 og 133/38. Prosjektet omfatter en deletablering av et parkdrag øst for Gladengveien (Østre parkdrag) med gjenåpning av Lillebergbekken mellom Stålverksveien og trapp mot Teglverkskroken. Lillebergbekken er tidligere åpnet mellom Grenseveien og Stålverksveien i Østre bekkedrag. Prosjektet omfatter også en deletablering av den østre delen av Petersborgaksen.
Nytt sykkelfelt langs Ytre Ringvei i Oslo
Det er en del grunnerverv på strekningen, byggestart kan tidligst starte i 2026. Det legges opp til opphøyd sykkelfelt med 2,2 m bredde i begge retninger, fortau med 2,5 m bredde og kjørebane med 3,25 m bredde.
Riving og nybygg av midlertidig eller permanent gangbro mellom Sukkerbiten og Sørenga i Bjørvika, Oslo
Nåværende flytebru er midlertidig og har dispensasjon t om 31.12.2021.
Oppgradering av gate for syklister og gående i Grefsenveien, Oslo
Omhandler hele Grefsenveien fra Sandakerveien og helt opp til Midtoddveien.
Nybygg av kunstis/kunstgressbane i bydel Nordre Aker, Oslo
Kommunale prosjektet for kunstis/kunstgress på anlegget som i behovsplanen for idrett skal realiseres i 2022.
Ny tur- kyststi ved Ulvøya bru i Oslo
Ikke delstrekning ved Paddehavet.
Etablering av tekniske anlegg sør for Sørengkaia ved Bjørvika i bydel gamle Oslo
Fra krysset Sørengkaia frem til Grønligata. Etablering av 300 m vei med tekniske anlegg som VA-anlegg, overvannsanlegg. kabelkanaler for høyspent og IKT. Grøft for fjernvarme og avfallssuganlegg.
Ny gang- og sykkelvei i Oslo
Fra Trettebakke til Peder Ankers plass.
Oppføring av gangbro på Bispekilen i Bjørvika mellom B6a og B6b i Oslo
Ca. 170 m2. Gangbru mellom eksisterende kai i nord og planlagt kai i sør, ikke fundamentering, da brua legges oppe på kaikonstruksjoner. Belysning integreres i underkant av håndløperen for rekkverket.
Etablering av perimetersikring ved nye regjeringskvartalet i Oslo
Innovasjonspartnerskapet gjennomføres med følgende faser: FASE 1: Utvikling i form av delleveranser. Tentativ periode fra september 2021 til april 2022. FASE 2: Partnerens utarbeidelse og test av endelig prototype. Tentativ periode fra april 2022 til oktober 2022. FASE 3: Oppdragsgivers test og godkjenning av løsningen. Tentativ periode fra oktober 2022 til juni 2023. FASE 4: Opsjon på anskaffelse av løsningen. Tentativ periode fra juni 2023 til desember 2023.
Oppgradering av lysanlegget ved Ormsundterminalen i Oslo
Riving av to lysmaster og etablering av fire nye lysmaster. Lysmastene utføres som fagverksmaster med fire stk. armaturer montert i mastetopp
Etablering av friområde/park i bydel Sagene, Oslo
Hensikten med oppdraget er å stenge Kyrre Grepps gate for biltrafikk, og regulere området til friområde, slik at det blir et sammenhengende friområde med Haarklous plass.
Etablering av midlertidig avløpsledning langs Makrellbekken i Oslo
I forbindelse med ny vannforsyning til Oslo (NVO). Frem til 2028.
Oppføring av ny vekslerstasjon under bakken på Oppsal i Oslo
Vekslerstasjonen er det teknisk utstyr som veksler, sirkulasjonspumper og trykkholdning. Bygget for installasjon av varmevekslere og teknisk utstyr er estimert til å ha en nødvendig størrelse på ca. 100m2. Estimert er lengden ca. 20 meter og bredden ca. 5 meter. Bygget bør ha en takhøyde på 4-5 meter. Hele dette anlegget etableres under bakken og berørt terreng kan tilbakeføres til opprinnelig stand. Det som vil være synlig over bakken er et nedstigningstårn til vekslerstasjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.