Alle planlagte anleggsprosjekter i Suldal

Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Etablering av nytt hydrogenanlegg på sandaneset industriområde på Jelsa i Suldal kommune
Formålet med planarbeidet er å etablere et nytt hydrogenanlegg med lagerareal for utskipingsklare konteinere, basert på utvidelse av industri-/lagerareal og forlenget kai. Kaien skal etableres ved ny fylling i sør, i forlengelsen av eksisterende kai. Videre er formålet å utvide eksisterende industriområde nordover slik at det kan etableres et lagerområde på nordsiden av dagens bygg.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Nybygg av vannverk i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Portal på Rv 13 før Krokanesodden vest i Suldal
Lav prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype is, tørrsnø.
Rassikringstiltak på Fv 4730 Tengesdal i Suldal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Skredtype stein.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Nybygg av bru på Riksveg 13 i Suldal
Ny bru over Suldalslågen på riksveg 13 ved Førland. Vidare vil også delar av vegen før og etter brua bli oppgradert. Den eksisterande brua skal vere i bruk under heile byggeperioden, og fram til ny bru er klar.
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Oppgradering av vannverk i Suldalsosen
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Rassikringstiltak på Rv 13 Kyrteig i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Regnevarden øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 25m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 15m. Skred etter tiltak i 2010. Start og kostad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Gjuvåsen tunnel øst i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart. Skred etter tiltak i 2010.
Rassikringstiltak på Rv 13 Skårajuvet i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart.
Utbedring av elveløp, om- og nybygg av VA-ledninger i Sand
Prosjekt fra Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Sand
Infrastruktur til ca 15 eneboligtomter.
Rassikring på Fv 719 Tengesdal II i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Rensk og bolting på Fv 681 Øvrabø i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 150m.
Terrenginngrep på Fv 517 Skåpe i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein, jord og stein. 20m.
Rensk og bolting på Rv 13 Skjæring i Suldal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. Rute 5a. Skredtype stein.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen vest i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype stein.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 3
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn III er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom avkøyrsla opp til kommunehuset og inn mot Nedre Dalane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.