Alle planlagte anleggsprosjekter i Stavanger

Nybygg av transformatorstasjon på Nord-Jæren, Stavanger
Bygges for 420 kV. Driftes på 300 kV.
Nybygg av bru til Vassøy i Stavanger
Samarbeide mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Sundekrossen-Mosvannet del 2
2000m. Endring av holdeplasser fra busslomme til kantsteinstopp.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Sundekrossen-Mosvannet del 1
4000 meter. Fullverdig bussvei og system for gange og sykkel.
Utvidelse av vei i Rennesøy
Siktemålet med planen er å leggja til rette for å auka breidda på Fv 4620 Østhusvikveien frå Dalåker til Hodneveien og å etablera langsgåande gang- og sykkelveg. Målet er betre trafikktryggleik samt å leggja til rette for tungtrafikk på strekninga. I tillegg til planområdet som vart varsla i 2016 er det nå tatt med areal som gjer det mogeleg å føra overvatn til sjø sør for Østhusvik.
Nybygg av 132 kV kraftledning i Stavanger
To 132 kV kraftledninger fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad transformatorstasjon, lengde 4,8-5,3 km. En 132 kV kraftledninger fra Harestad transformatorstasjon til Nordbø transformatorstasjon, lengde 15 km.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Madla, Hafrsfjord
Infrastruktur for 600 boenheter. 6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 200 boenheter.
Nybygg av transformatorstasjon i Rennesøy
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg.
Oppgradering av havn i Stavanger kommune
Risavika har en sentral beliggenhet til Nordsjøen. Havnen er en betydelig forsyningsbase for energinæringen på sjø og er Vestlandets største godshavn. Det er også rutegående ferge til Danmark og Bergen i Risavika. Aktiviteten er økende, og det er behov for mer kai-kapasitet. Det vurderes nå en havneutvikling i det sør-østre området i Risavika. Dette skal være kaier som er tilgjengelig for alle, og skal ikke bygges for spesifikke kundebehov. Området skal ikke drives alene av et særskilt terminalselskap. Det skal tilrettelegges som en prosjektkai for gods og forsyninger. Oppdraget skal vise konsept for utbygging av rett kailinje med ro-ro rampe i sørlig ende, med mulighet for å kunne bygge ut i to til tre trinn. Det navngis derfor to kailinjer; kai 25 og kai 26 med ro-ro. Det er svært utfordrende grunnforhold i området. Det er et tykt lag med mudder/løse masser, som sannsynligvis er forurenset, og det er langt ned til fjell. Strandlinjen hvor det vurderes kaiutbygging er innvunnet land. Avgrensningen av denne er et resultat av best egnet område for sikring av grunn vurdert opp mot utfyllingslinje som gav mest mulig nytt landareal. Fyllingsfronten (sjete) er fundamentert på en renne av utgravet mudder og påfyll av sprengstein. Utfyllingen er sams masse opp til ca kote - 2 meter og sprengstein over dette, og sjetéen er plastret med større steiner.
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Utskifting av VA-ledning og nybygg av avløpspumpestasjon i Tasta bydel, Stavanger
Utskifting av eksisterende VA anlegg og bygging av ny avløpspumpestasjon.
Nytt sykkelfelt i Hjelmelandsgate i Stavanger
Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 100 boenheter.
Nybygg av vannledning i Finnøy
For å styrke og bedre sikker vannforsyning til Finnøy, og videre til øyene lengre nord, skal det legges ny vannledning i sjø fra eksisterende ventilkammer på Talgje til eksisterende ledningsnett ved Nærland på Finnøy. Total lengde er ca. 6000 meter
Etablering av bolig og gang-og sykkelvei i Stavanger kommune
Formålet med planen er å flytte regulert lek inn i kvartalet, regulere inn bolig i Nedre Blåsenborg 12, og etablere gangforbindelse mellom Nedre Blåsenborg og Store Skippergate. gnr/bnr 55/770 med flere.
Tilrettelegging for sykkeltrasé i Tasta bydel, Stavanger
Foremålet med planen er å opparbeide gata som hovedsykkelrute og bedre tilretteleggingen for gående og syklende i Christian Bjellands gate.
Ny sykkelprioritert gate på Hannasdalsgata i Stavanger
570 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Utbedring av VA anlegg og nybygg av overvannsledning og gatelys i Storhaug bydel, Stavanger
Prosjektet skal utbedre eksisterende VA anlegg, og det skal legges ny «lett» overvannsledning. Det skal etableres nytt gatelys. Berørt veiareal skal reetableres, og det skal legges belegningsstein på fortauene i Jelsegata. Prosjekt omfatter: - Jelsagata, mellom Sandsgata og Avaldsnesgata.
Oppgradering av Fylkesveg 519 og Fylkesveg 4628 gjennom Judaberg sentrum i Stavanger
Forenkle vegsystemet frå gjeldande plan samstundes som ein sikrar gode løysningar for både køyrande, gåande og syklande.
Etablering av nye VA-ledninger og oppgradering av gater i Stavanger
Prosjektet omfatter arbeider på: Johannes gate, Erfjordgata, Taugata, Øvre Haukeligate og Øvre Suldalsgate.
Ombygg av gate i Storhaug bydel i Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Etablering av sykkelfelt og lett separering for VA i Eiganes/Våland bydel, Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Modernisering av ladeinfrastruktur og teknologi for lading av kjøretøy og utstyr ved flyplasser i Norge
Modernisering av ladeinfrastruktur/teknologi for lading av kjøretøy og utstyr som brukes til bakkehåndteringsoperasjoner på den ikke-offisielle siden av flyplassen for flyplassdrift. Oppstart med de største flyplassene først: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Drift og vedlikehold av ferjekaier i Rogaland, 2023-2028
Gjelder Rogaland og Agder fylkeskommuner.
Nybygg av fortau og utvidelse av vei i Stavanger
Gauselvågen mellom nr. 32B og nr. 48.
Utbedring av natursteinmur i Vestre Åmøy, Stavanger
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Sanering av avløpsledning og nybygg av vannledning i Madla bydel, Hafrsfjord
Eksisterende boliger til skal kobles til ekisterende kommunalt vann- og avløpssystem.
Grøftefri rørfornying vannledning i Hundvåg bydel, Stavanger
Fornying/renovering av eksisterende ø450 hoved vannledning i Ulsnesveien med strømpe/cracking, eventuelt inntrekking av ny mindre ledning om mulig (må modelleres). Det er ca. 700m med vannledning som skal fornyes. Eks spillvannsledninger skal renoveres på det samme strekket.
Bredbåndsutbygging i Stavanger kommune
Dale - Sel, Ombo - Alveskjervegen øst og vest samt Ombo - Vestersjø.
Sanering av utslippsledning til sjø i Hinna bydel, Hafrsfjord
Boliger (10 - 12) med direkte utslipp til sjø skal saneres i forbindelse med opparbeidelse av turvei.
Etablering av landstrømanlegg under Bjergstedsparken i Stavanger kommune
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for landstrømanlegg for cruiseskip i havnefronten av Stavanger sentrum.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 3
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Kyrkøy i Finnøy kommune
Infrastruktur for: 9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 2
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 10 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.