Alle planlagte anleggsprosjekter i Stavanger

Nybygg av transformatorstasjon på Nord-Jæren, Stavanger
Bygges for 420 kV. Driftes på 300 kV. Statnett og Lnett søker nå om en ny, prioritert løsning for Krossberg transformatorstasjon, som innebærer utvidelse og ombygging av eksisterende Stølaheia transformatorstasjon med et gassisolert anlegg.
Nybygg av bru til Vassøy i Stavanger
Samarbeide mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik del 1
4000 meter. Fullverdig bussvei og system for gange og sykkel.
Nytt sykkelfelt på Fylkesveg 4584 i Stavanger
Utvidelse av eksisterende veg for å etablere tosidig sykkelfelt og ensidig fortau fra Chr. Bjellandsgate i sør til Gabbroveien i nord. Totalt er strekningen ca. 1600 meter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Ny kollektivtrasé på Fylkesveg 441 Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik i Stavanger
2000 meter. Gjennomgående løsning 9,0 meter, eller 11,0 meter der det er tosidig fortau. Endeholdeplass med snu- og lademulighet for fire samtidige bussvei-busser.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik del 2
2000m. Endring av holdeplasser fra busslomme til kantsteinstopp.
Utvidelse av vei i Rennesøy
Siktemålet med planen er å leggja til rette for å auka breidda på Fv 4620 Østhusvikveien frå Dalåker til Hodneveien og å etablera langsgåande gang- og sykkelveg. Målet er betre trafikktryggleik samt å leggja til rette for tungtrafikk på strekninga. I tillegg til planområdet som vart varsla i 2016 er det nå tatt med areal som gjer det mogeleg å føra overvatn til sjø sør for Østhusvik.
Fylkesveg 382 kryss mellom Madlaveien og Regimentveien, utbedring
Lengde 200m, omfang 400m Samarbeid sammen med Stavanger utvikling.
Mindre vegarbeider i Rogaland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Rogaland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Madla, Hafrsfjord
Infrastruktur for 600 boenheter. 6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 200 boenheter.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Nytt sykkelfelt i Hjelmelandsgate i Stavanger
Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Utskifting av VA-ledning og nybygg av avløpspumpestasjon i Tasta bydel, Stavanger
Utskifting av eksisterende VA anlegg og bygging av ny avløpspumpestasjon.
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 100 boenheter.
Tilrettelegging for sykkeltrasé i Tasta bydel, Stavanger
Foremålet med planen er å opparbeide gata som hovedsykkelrute og bedre tilretteleggingen for gående og syklende i Christian Bjellands gate.
Etablering av nye VA-ledninger og oppgradering av gater i Stavanger
Prosjektet omfatter arbeider på: Johannes gate, Erfjordgata, Taugata, Øvre Haukeligate og Øvre Suldalsgate.
Nybygg av fortau og utvidelse av vei i Stavanger
Formålet med planarbeidet er å regulere fortau og breddeutvidelse av Bruveien.
Etablering av sykkelfelt og lett separering av VA i Eiganes/Våland bydel i Stavanger
Etablere ensidig sykkelfelt i Musegata mellom Lagårdsveien og Rogalandsgata. Det skal også etableres lett separering for VA.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Nybygg av fortau og utvidelse av vei i Stavanger
Gauselvågen mellom nr. 32B og nr. 48.
Utbedring av natursteinmur i Vestre Åmøy, Stavanger
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Etablering av fugleøy i Mosvatnet, Stavanger
Det skal etableres en permanent fugleøy i Mosvatnet som vil gi økte hekkeplassmuligheter for blant annet hettemåke, som er en truet art.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 3
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Nybygg av avløpsledning i Hinna bydel, Stavanger, etappe 2
Utførelse av ledningsanlegg fra ny PA515 til utslipp i sjøen, under framtidig bussvei. Prosjektet blir utført i flere deletapper.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 10 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.