Alle planlagte anleggsprosjekter i Sandnes

Nybygg av transformatorstasjon på Forus, Sandnes
Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Bygges som gassisolert løsning (GIS), Bygges for 420kV og 132 kV, Driftes på 300 kV inntil videre.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Nybygg av næringsbygg på Forus, Sandnes
Foremålet med planen er å legge til rette for samlokalisering av virksomheter som driver innen renovasjon og gjenvinning på Forus. Fremtidig arealformål er energi, fjernvarme og renvasjonsanlegg med tilhørende funksjoner. Planområdet er 138 daa.
Nybygg av veiforbindelse mellom Vagle og Osli i Sandnes kommune
Det mangler en tilfredsstillende kobling for næringstransport mellom Ganddal godsterminal, næringsområdene på Vagle og Foss Eikeland og E39. Næringstransport benytter de lokale veiene gjennom Ganddal bydel, Orstad, Kverneland og Figgjo for gjennomgangstrafikk. Det er derfor et behov for å avlaste disse områdene og etablere en effektiv tilkobling til E39. Tverrforbindelsen skal være en trafikksikker vei som bidrar til bedre fremkommelighet. Den skal bygges mest mulig kostnadseffektivt og begrense negative konsekvenser for omgivelsene og miljø.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 2-4
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av infrastruktur for ny bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Sanering av avløp i Sandnes
Åpning av Storåna gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hommeråk, Nord
Infrastruktur for 144 boenheter + barnehage.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: ca. 130 boenheter.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Prosjekt fra Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing
Oppgradering av jernbanestasjon i sentrum i Sandnes
Bane Nor vil bygge to ekstra trapper og sette inn heiser på stasjonen.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.
Utvidelse av vendespor på Ganddal stasjon i Sandnes
Formålet med tiltaket er å forbedre togtilbudet til Ganddal stasjon, ved å tilrettelegge for økt frekvens med 4 tog i timen på strekningen mellom Stavanger og Ganddal stasjon. Dette gjøres ved å bygge et nytt vendespor med tilhørende plattform delvis i det gamle Ålgårdsporet og forlenge vendesporet noe i nordlig retning.
Sikre brannvannsdekning og separering av avløpsledning i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Separering av fellesledninger og oppgradering av vannledninsnett i Ganddal
Separering av fellesledninger for å redusere uønsket utslipp, pumpekostnader og mengde med avløpsvann som går til rensing. Samtidig skal vannledningsnettet oppgraderes for å gi nok vann til branndekning Ganddal skole.
Nybygg av ferjekai i Lysebotn i Sandnes kommune
Foreløpig planområde omfatter i hovedsak gnr. 222 bnr. 1, 8, 16, 18, 51, 53, 54, 82.
Etablering av gang- og sykkelvei i Sandnes
Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei.
Nybygg av sykkelveg med fortau i Sandnes
Detaljreguleringen skal tilrettelegge for en ca. 430 meter lang sykkelvei med bredde på 3 meter og en rabatt langs Dyre Vaas vei.
Oppgradering av ledningsnett i Sandnes
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Utvidelse og nybygg av gravplass i Forsand
Utviding og opparbeiding av areal til gravplass
Nett på Fv 496 Eiane i Forsand
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Asfaltering av område og etablering av midlertidig brakkerigg i Forsand
Foremålet med tomten er å etablere areal for stillasvirksomhet. Slik tomten fremstår i dag, må det bortkjøres større mengder med overskuddsmasse i form av jord og grus, som er tilført tomten som overskuddsmasse på et tidligere tidspunkt. Når denne massen er bortkjørt, må det jevnes av og legges et bærelag klar for asfaltering og opparbeidelse av et jevnt område på hele tomten. Det er pr da to ikke helt klart hvilke type bygg som skal oppføres på tomten, vil derfor midlertidig montere en brakkerigg som skal stå 2-3 år før det bygges nytt.
Fanggjerder på Fv 496 Vigatunnelen i Forsand
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.