Alle planlagte anleggsprosjekter i Randaberg

Etablering av 4-feltsvei, Smiene-Harestad
E39 Smiene - Harestad omfatter en cirka 3,8 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune. Reguleringsplan for Harestadkrysset grenser til reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad i nord. Strekningen har en viktig funksjon som del av E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim, og er også en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad vil også bli et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast i nord. Etter hvert vil Transportkorridor Vest koble seg inn på E39 Smiene-Harestad fra sørvest.
E39 Rogfast, E02 hovedtunnel midt
8km hovedveg, 620m gs-veg, 2 964m andre veger, 94m bru, 11 940m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E07 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy
Kraftig vekst i behov for strøm, samt alder på anlegg gjør at det må bygges nye transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy. I tillegg er det behov for nye kraftledninger fra Stavanger, via Harestad til Rennesøy.
Utbedring av Fv 410 Grødemveien i Randaberg
Knyttet opp mot Smiene-Harestad.
Ombygg av vei i Harestad
1: Konsekvensutredning for deltemaet forurensning. 2: Bistå i konsekvensutredning for deltemaet transport og prosjektering av vei.
Nybygg av transformatorstasjon i Randaberg
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg
Utbedring av busstrasé på deler av Torvmyrveien i Randaberg kommune
På strekningen fra Fjellheimveien til Hagafjellveien er det opparbeidet kun et kjørefelt og det oppstår en del forsinkelser når busser må vente på passering langs strekningen på ca 150m. Det skal utarbeides tekniske planer og reguleringsplan med to kjørefelt samt gang-/sykkelveg, bussholdeplass og sporsluse.
Separering av avløpsledning på Viste Hageby i Randaberg, del 2
Del to omfatter Endrestøveien med sidegater.
Oppgradering av sykkeltrasé og busstrasé i Randaberg kommune
Etablering av sykkeltrasé og busstrasé langs deler av Krystallveien og Bronseveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.