Alle planlagte anleggsprosjekter i Hjelmeland

Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 4678 i Hjelmeland
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Isnett.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Utbedring av Riksveg 13 Ingvaldstadsvingane Øst og -Vest og Riskedalsbakken i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Riskedalsbakken.
Nett på Fv 632 Indre Eiane 2 i Hjelmeland
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein. 20m. Kostand er ikke beregnet.
Etablering av masseuttak for råstoffutvinning i Hjelmeland kommune
Gnr/bnr 139/10, 33. Formålet med planarbeidet er å regulere området avsatt til framtidig råstoffutvinning RS9, i kommuneplanens arealdel Hjelmeland 2019 – 2031 til Råstoffutvinning. Hele området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen er på ca. 100 dekar, selve uttaket vil bli vesentlig mindre. Området skal tas ut etappevis, og det skal utarbeides tilbakeføringsplan av uttaket til landbruksformål når uttaket opphører.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.