Alle planlagte anleggsprosjekter i Hå

Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for ca. 120 boenheter. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Etablering av ny vegstrekning ved Vigrestad i Hå kommune
Foremålet med planen er å regulere en vegstrekning på om lag 350 meter, med kjøreveg og gang- og sykkelveg.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 44 i Hå
Hensikten med planen er å redusere antall trafikkulykker, øke aktiviteten og trafikksikkerheten for brukerne av holdeplasser, samt øke framkommeligheten ved bru over Håelva. Planen skal legge til rette for utvidelse av fv. 44 for å kunne etablere rumlefelt, utbedring av fem kryss, ny bru over Håelva og utbedring av bussholdeplasser.
Etablering av infrastruktur i forbindelse med nybygg av boliger i Nærbø
Infrastruktur for 65 boliger. Gnr/bnr: 26/10 m.fl.
Ombygg av rundkjøring og fortau i Hå kommune
Varhaug sentrum sør, krysset fv. 504 Varhaugvegen - fv. 153 Dysjalandsvegen,

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.