Alle planlagte anleggsprosjekter i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Fanggjerder på Fv 45 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Terrenginngrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdalen II i Gjesdal
Lav prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Skredtype tørrsnø. 70m.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Terrenginngrep på Fv 45 Dirdalstunnelen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Sanering av spillvannsledning i Gjesdal kommune
Sanering av VA-ledninger samt fordrøynings basseng på 750m3 må etableres i forbindelse med saneringsarbeidet.
Terrenginngrep av veg på Fv 284 Urdalen I i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 45 Morkjå i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Fangvoll.
Plastring på Fv 281 Frafjordtunnelen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Terrenginngrep på Fv 45 Motland II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.
Utvidelse av kirkegård i Dirdal, trinn 2
Utvidelsen skal opparbeides som en forlengelse av eksisterende kirkegård på et tilnærmet flatt område øst for kirken. Første byggetrinn er på sørligste del av området. Utvidet del av kirkegården blir universelt utformet ved at området har en helningsgrad på under. Massene skal enten skiftes ut eller bearbeides ved at store steiner og blokker siktes ut, og at massene tilføres sand, slik at stabiliteten av graveskråningene økes. Gangveger på kirkegården skal etableres med komprimerte grusmasser og det det skal legges klart for enkel belysning. Det skal benyttes ikke-allergifremkallende plantearter på området.
Rassikring på Fv 281 Frafjorddalen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype flom. 10m.
Terrenginngrep på Fv 285 Ottesvik i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Rassikringstiltak på Fv 4416 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Tørrmur.
Terrenginngrep på Fv 45 Mjåland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Terrenginngrep på Fv 287 Bjelland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Forlenging av voll på Fv 45 Hunnedalen VI i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Rehabilitering av kirkegård i Ålgård
Innmåling og tegning av nytt gravkart for tilrettelegging for gjenbruk av graver og utvidet urnelund.
Rassikringstiltak på Fv 45 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangvoll og magasin.
Nybygg av mur rundt kirkegård i Oltedal
Innramming av kirkegård tilpasset etter gjeldene forskrifter.
Vedlikehold av kirkegård i Gjesdal
Bedre tilrettelegging for driftspersonell i forbindelse med vedlikehold av gravplassen.
Ombygg av renseanlegg i Gjesdal, Ålgård
Ombygninger for å tilfredsstille drift og HMS krav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.