Alle planlagte anleggsprosjekter i Lindesnes

Nybygg av kai i Lindesnes
kaianlegg og 2 brygge på 70m vardera skal bygges.
Nybygg av fortau langs fylkesvei på Eigebrekk, Mandal
Foreslått avgrensningen for planarbeidet er den aktuelle strekningen langs fylkesveien/Tregdeveien på omtrent 90 meter i lengde hvor det mangler fortau, både regulert og opparbeidet.
Ny fortau på Hestehaven industriområde i Lindesnes
Fortau gjennom Hestehaven industriområde frem til Mesta. Deretter utvidelse av adkomst mellom Mesta og Lindesneshallen for å sikre både kjørevei og gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.