Alle planlagte anleggsprosjekter i Lindesnes

Ny 110(132) kV ledning på strekningen Ramslandsvågen - Havik
Den nye ledningen bygges som 132 kV, men driftes på 110 kV inntil videre. Tiltaket vil berøre Lindesnes, Lyngdal og Farsund kommuner i Agder fylke.
Nybygg av kai i Lindesnes
kaianlegg og 2 brygge på 70m vardera skal bygges.
Flomsikringstiltak i Lindesnes kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ny fortau på Hestehaven industriområde i Lindesnes
Fortau gjennom Hestehaven industriområde frem til Mesta. Deretter utvidelse av adkomst mellom Mesta og Lindesneshallen for å sikre både kjørevei og gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.