Alle planlagte anleggsprosjekter i Kristiansand

E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand, E39 Kristiansand-Sandnes, mellom Vige og Grauthelleren
10 km. ÅDT 15000-20000. 3 tunneler (totalt 8 km), 4 bruer, 2 toplanskryss.
Ny lokalvegbru over Otra i Kristiansand
Ny bru med kollektivfelt, kryssløsning på begge sider av elva, omlegging av gang/sykkelveger, og kobling til mulig tunnelpåhugg i Banheia er inkludert. Samferdselspakke Kristiansand fase 2.
Etablering av reservevannsledning mellom Kristiansand og Lillesand kommune, fase 3 mfl
Samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand og Lillesand kommune. Totalkostnad for alle faser, 400 mill.kr.
Ny tunnel på E39 Holmenfoss/Ty i Søgne
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang, is. Prioriteringstall 4,92.
Fornyelse av 110 (132) kV-linje mellom Kulia og Vallemoen trafostasjon i Kristiansand og Lindesnes kommuner
Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Sørlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utvidelse av havn i Kongsgård
Gnr/bnr: 47/3, 16, 17, 23 og 385. Ca. 500 dekar. Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 5 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå.
Etablering av infrastruktur til ny bydel på østsiden av Kristiansand
Infrastruktur for Bydel Bjørndalen B1-B5. Totalkostnad for infrastruktur fase 2 og 3 ca. 30 mnok.
Nybygg av gang og sykkelvei med fortau mellom Fagerholt skole og Sunnivas vei i Kristiansand
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt og berører eiendommene gnr./bnr. 37/99, 37/202, 37/200, 37/367, 37/368, 37/226, 37/343, 37/212, 37/211, 37/208 og 37/204 samt de kommunale eiendommene gnr./bnr. 37/188 og 37/29
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Drift og vedlikehold av ferjekaier i Agder, 2023-2028
Gjelder Rogaland og Agder fylkeskommuner.
Utvidelse av gravplass i Kristiansand kommune
Areal for utvidelsen er ca. 1,8 daa, men oppdraget omfatter også oppgradering av deler av eksisterende gravplass og grøntareal.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Kristiansand
Gnr/bnr: 28/35, 28/87, 28/250, 28/500, 29/1 og 209/18.
Modernisering av ladeinfrastruktur og teknologi for lading av kjøretøy og utstyr ved flyplasser i Norge
Modernisering av ladeinfrastruktur/teknologi for lading av kjøretøy og utstyr som brukes til bakkehåndteringsoperasjoner på den ikke-offisielle siden av flyplassen for flyplassdrift. Oppstart med de største flyplassene først: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Utvidelse av gravplass ved kirke på Frikstad i Kristiansand kommune
Bruttoareal er ca. 12 daa, og en antar at ca. 6-7 daa kan utnyttes til nye gravfelt.
Etablering av ny kloakkpumpestasjon i Søgne
I forbindelse med utført sanering av VA‐ledninger sommer 2021 er det behov for etablering av ny kloakk pumpestasjon like nord for krysset mellom Hølleveien og Tingstuveien i Søgne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.