Alle planlagte anleggsprosjekter i Oslo fylke

Oslo (60)
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av pumpestasjon i bydel Gamle Oslo
Ny 5800 meter lang distribusjonsledning DN500 fra Klemetsrud til sentrum.
Nybygg av parkeringshus ved Østre Aker vei i bydel Bjerke, Oslo
Plass for ca 150 stk biler fordelt på tre plan.
Oppgradering av overvåkningsradar for Forsvarsmateriell i Oslo
Forsvarsmateriell ønsker informasjon om tekniske løsninger, estimerte kostnader, og estimert tidsbruk for en tilnærmet total oppgradering av en slik radar. Radaren er basert på sivile standarder, og er tilkoblet systemet for militær luftromsovervåkning i Norge.
Oppgradering av vannledninger i bydel Vestre Aker, Oslo
Utblokking av eksisterende 150 VL og trekke 180 PE – i Voksenkollveien 16-38, lengde ca. 530 meter. Ombygge 10 stk. kummer og bygge 5 stk. nye kum sett. Utblokking av eksisterende. 150 VL og trekke 180 PE. i Kongsseteren -Lengde ca. 50 meter. Ombygge 2 stk. kummer. Noe graving i Kongsseteren, lengde ca. 20 meter.
Nybygg av energiproduksjon i Oslo
Gnr/bnr: 207/399, 207/400, 207/43, 207/44, 250/11, 999/13.
Kollektivtiltak langs E6 i Oslo
Gnr/Bnr: 131/20, 131/64, 250/17.
Omlegging av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Separere eksisterende 300 millimeter felles avløpsledning, til 400 spillvannsledning og 315 millimeter overvannsledning. Konvensjonell graving.
Installasjon av ladesystemer for bussene på Mortensrud bussanlegg i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Nobina skal i 2023 overta driften av Mortensrud bussanlegg. I den forbindelse skal anlegget omarbeides fra biodiesel busser til el-busser. I den forbindelse er det behov for nye tekniske installasjoner. Riving av eksisterende galger og sannering av biodiesel tanker, samt installasjon av ladesystemer for bussene.
Etablering av sykkelfelt i bydel Grünerløkka, Oslo
Det skal etableres sykkelfelt på strekningen. Arbeidet er i stor grad flytting av kantstein og etablere nye sandfang. I Københavngata vurderes regnbed med utgraving i 1-2 meters dybde.
Etablering av sykkelfelt med buffer i Oslo kommune (sykkelpilotprosjekt)
Sykkelfelt med buffer skal etableres rett etter Dyvekes bro og avsluttes rett før bussholdeplass Lodalen. Kjørebanebredden er ca. 12,5 meter, og er i dag fordelt på tre kjørefelt, hvorav ett er kollektivfelt, samt sykkelfelt. Tiltaket skal etableres ved å ta vekk et kjørefelt. Sykkelfeltene skal utvides til 2 meter, og det skal etableres en buffersone på 1 meter mellom sykkelfelt og kjørefelt. Total lengde ca. 400 m.
Utskifting av vannledning i Grensen, Oslo
VL i kulvert i Grensen må oppdimensjoneres for å opprettholde ringforbindelse. Arbeidene skal utføres i en trang kulvert uten gravearbeider. Eksisterende VL 200 mm skal fraktes ut, og ny VL 300 mm skal erstatte eksisterende VL. Det er 160 meter duktil VL som skal skiftes ut.
Oppføring av antennesystem i bydel Frogner, Oslo
Telekommunikasjonsmast på 18 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.