Alle planlagte anleggsprosjekter i Oslo fylke

Oslo (53)
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
2 krafttransformatorer med ytelse på 300 MVA. Spenningsnivå: 420/132 kV. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning. Period 2024-2027.
E18 Vinterbro-Bjørvika, ombygging av dagens trasé
Kollektivprioritering. Investeringsbehov fram mot 2050.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Nybygg av handel, bevertning, næringsarealer og leiligheter i bydel Grorud, Oslo
Gnr/bnr: 90/602, 90/601, 90/3 og 90/455. Kalbakkveien 4 og 6.
Nybygg av verkstedbygg i bydel Alna, Oslo
Verkstedbygg med 130 meters lengde. Bygget er tenkt å romme tre spor og vil bli ca 32 meter bredt.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av transformatorstasjon i Oslo
Tidsperiode 2024-2027.
Nybygg av pumpestasjon i bydel Gamle Oslo
Ny 5800 meter lang distribusjonsledning DN500 fra Klemetsrud til sentrum.
Nybygg av parkeringshus ved Østre Aker vei i bydel Bjerke, Oslo
Plass for ca 150 stk biler fordelt på tre plan.
Omlegging av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Separere eksisterende 300 millimeter felles avløpsledning, til 400 spillvannsledning og 315 millimeter overvannsledning. Konvensjonell graving.
Ombygg av torg og park i bydel Sagene, Oslo
Plassen domineres i dag av arealer som brukes til offentlig parkering, rundkjøring og kjørevei.
Gateopprustning i Gamle Oslo
Mellom Bispegata og Schweigaards gate.
Sykkeltilrettelegging og sikring av trær i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 3/634, 30/305, 30/335, 30/98, 31/500, 31/501, 31/509, 31/57, 31/60, 31/65, 31/66, 5/103, 5/12, 5/27, 5/50, 5/52, 5/53, 5/57, 5/59, 999/65, 999/805
Etablering av mobilitetspunkt i bydel Alna, Oslo
Mobilitetsformer som torget kan legge til rette for inkluderer sykkelparkering (stativ og «sykkelboks»), selvbetjent sted å fikse sykkel, parkering for delte mikromobilitetstjenester (sykkel og/eller elsparkesykkel), delte biler, av- og påstigningsplass for passasjerer i selvkjørende biler og taxier, «kiss and ride», oppholdsarealer (sittebenker) mm. I tillegg kan torget bidra til bedre og mer sikre gangforbindelser.
Etablering av trygge parkeringsløsninger for sykler ved universitet i Oslo
UiO ønsker å tilby studenter og ansatte mulighet for tryggere parkering av sykler. Det er i dag god dekning av vanlige sykkelstativer på våre campuser, men det er behov for å etablere både mer varierte og sikrere løsninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.