Alle planlagte anleggsprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (4)
Beiarn (1)
Bindal (1)
Bodø (27)
Brønnøy (3)
(7)
Dønna (2)
Evenes (4)
Fauske (4)
Flakstad (5)
Grane (7)
Hadsel (15)
Hamarøy (5)
Hemnes (2)
Herøy (4)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (3)
Meløy (8)
Moskenes (3)
Narvik (13)
Nesna (1)
Rana (12)
Rødøy (1)
Røst (4)
Saltdal (2)
Sortland (8)
Steigen (2)
Sømna (5)
Sørfold (6)
Træna (1)
Værøy (2)
Vefsn (4)
Vega (0)
Vevelstad (2)
Vågan (4)
Øksnes (2)
Ny flyplass på Leknes i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Etablering av datasenter i Bodø
Storespeed -området DC 11 er plassert i byen Bodø i Nord -Norge. Nettstedet er inne i et fjelltelekontor med EMP -beskyttelse opprinnelig bygget av Telenor. Både DC 11 og DC 12 er koblet gjennom Narvik til Node Pole i Sverige. Vannkraftverkstilkoblingen er nær.
Utskifting av sjøkabel over Rombaksfjorden i Narvik
•Spenningsnivå: 132 kV •TraseLengde kabel: ca. 2,2 km •Traselengde ny luftledning Øyjord: ca. 0,6 km
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Overbygg og fangvoll på Fylkesveg 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Etablering av isnett og steinsprangnett på E6 i Sørfold
Skredfaktorkategori middels. 270m lengde. Skredtype, is.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 17 i Meløy
Skredsikringsbehov høy. 1097m. Bred grøft og permanent hylle i bergskjæring.
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Rassikringstiltak ved Valbergura på Fylkesveg 815 i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Etablering av isnett og steinsprangnett på E6 i Sørfold
Skredfaktorkategori middels. 270m lengde. Skredtype, is.
Etablering av fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle i Vestvågøy
Ca. 1,1 km fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle.
Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Skredsikring av stein på E10 i Hadsel
Skredfaktorkategori lav. 265m lengde. Skredtype, stein.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av vannkraftverk i Bindal
Skrovadalselva i Bindal kommune søkes utnyttet til kraftproduksjon gjennom utbygging av Skråvadalen kraftverk. Det omsøkte kraftverket har inntak på kote 132 og kraftstasjon på kote 9. Det vil utnytte et fall på 123 m og ha en nedgravd rørgate på 580 m. Kraftstasjonen planlegges bygget på sørsiden av elven. Nedbørsfeltet er målt til 23,9 km2. Installert effekt er forutsatt å bli 4,5 MW og beregnet middelproduksjon er 13,4 GWh. Gnr/bnr: 66/1, 2, 4 og 6.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av luftledning i Fauske og Sørfold kommune
Arva har søkt om konsesjon til å bygge ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner, på totalt 10,5 km. Planen omfatter sanering av deler av eksisterende luftledning. I tillegg ønsker de å bygge to 132 kV-luftledninger på om lag 1 km mellom eksisterende mast ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon. Arva søker også om å utvide både Valljord og Fauske transformatorstasjoner.
Nybygg av kraftverk i Rana
Søknad om konsesjon med konsekvensutredning for bygging av Hjartås kraftverk med tilhørende nettilknytning
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Nordlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ofotbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Riving av bru på Fylkesveg 828 i Herøy
Ny bru vil ha to kjørefelt og fortau. Seilingshøyden vil bli 9 meter.
Nybygg av elektrisk ledning i Rana
Ranaelva. Søknad om konsesjon for 132 kV kraftledning og 22 kV jordkabel for tilknytningsledninger for Hjartås kraftverk
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Etablering av fangdam og utskiftning av veg og snøskjerm på E10 i Lødingen
Skredfaktorkategori middels. 531m lengde. Skredtype, snø, sørpe, stein.
Nybygg av VVA-anlegg ved Havnegata i Sortland
VVA Havnegata nytt VVA-anlegg Kulturfabrikken til Kystvakta.
Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Grunn og sprengningsarbeid for eneboligtomter i Narvik
Åpen anbudskonkurranse mot entreprenør for sprenging (total) med frist 19.12.12. Tomtene selges til private utbyggere. Ved Skistua.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av renseanlegg for avløpsvann på Sommarøy i Øksnes kommune
Renseanlegget skal bygges ved Kattneset i Myre, på tomt regulert for vann- og avløpsanlegg. Eksisterende renseanlegg skal bygges om til en pumpestasjon som pumper videre til det nye renseanlegget.
Nybygg av parkeringshus på Stokmarknes
Grunnarbeidet utføres i samband med bygging av parkeringsplasser i 2022.
Ombygging av kryss til rundkjøring Fv 834 x Løpsmark (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Utvidelse av industrikai i Røst
Ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.