Alle planlagte byggeprosjekter i Voss

Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Ny tunnel på Fv 7 Kvanndal øst i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 1300m.
Ny tunnel på Rv 13 Osgjelet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 910m.
Utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av hytter på Grevlestølen i Voss
Gnr/bnr: 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl. Ca. 177,4 daa.
Nybygg av kontor, lager og handel m.m. i Voss
5,3 mål stor tomt. Tomten er regulert for større næringseiendom.
Etablering av senterfuksjoner og fritidsbustader i Bavallen
Gnr/bnr: 51/1, 51/3, 51/29, 51/55, 51/102, 51/107, og 51/121. Ca 20 dekar.
Nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
12 stk 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Ny gang- og sykkelveg på Rv 13 Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen i Voss
Ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet.
Nybygg av velkomstsenter og dagligvarebutikk i Voss Herad
Detaljreguleringsplan- endring for deler av gnr./bnr. 274/1 og 274/3 m.fl., Myrkdalen. Varslingsområdet er om lag 150 dekar.
Nybygg av fritidsbustader i Voss
Føremålet med planarbeidet er å regulere området FT_ 1 Myrkdalstunet i områdereguleringsplan for «Voss Fjellandsby (S1)_omrädeplan», planid: 4621_ 123510003 til fritidsbustad. Området er sett av til fritids og turistformål og det er krav om detaljreguleringsplan før utbygging. Det er eit ynskje om leggja til rette for om lag 27 fritidsbustader i to tun og eitt tun som felles- eller turistformål.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Rassikringstiltak på E16 Drivo i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerde og tosidig mur.
Etablering næringsareal i Voss kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av hyttefelt på Groadalen, Reimegrend i Voss
4 av 33 tomter er solgt. GNR/BNR: 141/1, 2, 3, 142/1, 2, 5
Nybygg av hytter ved Bolstad i Voss kommune
Grunneier er Lise Torvik Aldal og Svein Erik Aldal.
Nybygg av fritidsboliger i Voss
138/2 og 138/23. Føremålet med planen er å leggja til rette for 12 fritidsbustader i området vest og nord for Vatnasetvatnet på Gnr. 138/2 og 138/23. I tillegg skal det sikrast vegtilkomst, vinterparkering til nye hytter, plass for boslevering og sommarparkering for nye og eksisterande hytter.
Utvidelse av eksisterende boligfelt i Voss
Gnr/bnr 187/4, 187/23,25 og 30-34, 183/7, 187/29, 187/1
Fanggjerder på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.
Utbygging av kraftverk i Granvin
Produksjon 5,08 GWh.
Magasin og stikkrenner på E16 Bjørkli N og S i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m.
Oppgradering av E16 Sivletunnelen i Voss
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1114m.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 7 Kattedalen – Veravikja aust i Granvik
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Rassikring på Fv 79 Kvanndal vest I i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 30m. Terrengtiltak og isnett.
Rassikringstiltak på E16 Skånsvik i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m. Fanggjerder og terrengtiltak.
Fanggjerder på E16 Holemarktunnelen aust i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikring på Fv 313 Fadnes i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Langelandsbøene i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5410 Storegrovi i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 314 Skjestølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Terrenginngrep på E16 Nakkegjeltunnelen øst i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 5410 Fasteland Nord II i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.
Terrenginngrep på E16 Skorve i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Nett på Fv 314 Skirstølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 280m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på E16 Væletunnelen vest i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype stein. 10m
Rassikring på Fv 5386 Rastalii i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på E16 i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk og bolting.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 5410 Fasteland Nord I
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 5410 Mestadstrondi
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 1050m.
Nybygg av stall på Kyte i Voss
Planområdet omfatter gnr/bnr 103/1, 104/1 og 104/2.
Ombygg av park i Vossevangen
Eit viktig mål i ny sentrumsplan er å utvikle gode møteplassar og uterom. Bergsliparken ligg som eit viktig koplingspunkt i sentrum og ned mot Vangsvatnet. Sentrumsplanen opnar opp for å leggja til rette for meir aktivitet og opparbeiding av Bergsliparken.
Flomsikring av Skielva i Voss Herad kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.